Mahkeme Çeşme Toki Projesinin Yürütmesini Durdurdu

Mahkeme Çeşme Toki Projesinin Yürütmesini Durdurdu

10 Kasım 2014

İzmir 3. İdare Mahkemesi Mimarlar Odası'nın açmış olduğu iptal davasında Toki tarafından çeşme Reisdere'de yapacağı yoğun yapılaşma içeren İmar Planlarının yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.
Mahkeme bilirkişi raporuna referansla verdiği yürütmeyi durdurma kararında;
"1/100000 ölçekli Izmir - Manisa Planlama Bölgesi çevre Düzeni Planı'nın
amacı, plan ilkeleri ve uygulama hükümlerine uygun olmaması gerekçesiyle "planların kademeli birlikteligi ilkesi"ne aykırı oldugu, dava konusu plan degisikligi gerekçesinin Plan Raporu'nda açıklanmamasının planlama esaslarına ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeligi'nin 9. maddesinin 1. bendinde belirtilen hükme uygun olmadıgı ve mülkiyet hakkı devrinin plan degisikligini gerektirecek bir yasal ve teknik bir neden olusturmadıgı, dava konusu parselleri de kapsayan alanda plan degisikligi yapılması için geçerli yasal ve teknik gerekçeler olusturmadıgı, dava konusu plan degisikliginin Turizm Merkezi statüsüne iliskin alan bütününe iliskin bir karar ve yaklasım üretmemesi itibariyle anılan plan amacı ve hükmüne uygun olmadıgı,dava konusu plan degisikligi kararlarının "Gelisme Alanı" kullanımı ile Turizm Tercihli kullanımları engelleyici olması plan hedeflerine ve ilgili Bakanlar Kurulu kararlarına aykırı oldugu, mevcut planlama kararlarına göre 36 kisi/ha. olan nüfus yogunlugunun, dava konusu plan degisikligi ile 150 kisi/ha. olarak artırılmasının tüm bölge içerisindeki donatı alanları dengesini bozacak olması ve yakın çevre genelinde tarif edilen nüfus yogunlugu dagılımı kararlarına uygun olmadıgı, kentin mikroklimasını destekleyen yesil örtünün bir parçasını olusturma ve kentlilerin dinlenim ihtiyaçlarını karsılama hedeflerini içeren Kentsel ve Bölgesel Yesil Alan kullanım kararının dava konusu plan degisikligi ile Gelisme Alanı olarak degistirilmesinin planlama esaslarına, sehircilik ilkelerine, bölge ihtiyaçlarına ve kamu yararına uygun olmadıgı, plan degisikligi ile olanak tanınan kat adedinin 4 kat olarak belirlenmesi ile artırılan yapılasma yogunlugunun, gerek alanın yakın çevre özellikleri, gerek bölgenin Sifne ve Reisdere Turizm Merkezleri baglamında özgün olarak gelistirilmesi istenen doku özellikleri, gerekse çesme ilçesi bütünündeki 2 katlı konut yapılasmaları gelenegine aykırı oldugu ve bölge yapılasma özellikleri açısından uygun olmadıgı,dava konusu plan degisikliginin çevre düzeni planı revizyonu ana kararlarını, sürekliligini ve bütünlügünü bozucu niteliklerinden ötürü Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliginin 20. maddesi 2. bendine uygun olmadıgı, tüm bu tespit ve degerlendirmelerçerçevesinde 07.02.2013 tarihinde çevre ve Sehircilik Bakanlıgı tarafından 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 7. maddesi uyarınca onaylanan 1/25.000 ölçekli çesme (Izmir) çevre Düzeni Revizyon Planı Degisikligi'nin planlama esasları, sehircilik ilkeleri, plan teknigi, yürürlükteki imar mevzuatı hükümleri ve kamu yararına uygun olmadıgı kanısına varıldıgı belirtilmistir.

Yukarıda özetlenen bilirkisi raporu, hükme esas alınabilecek nitelikte bulunmus olup davalı idarenin bilirkisi raporuna itirazı yerinde görülmemistir.
Bu durumda, dosyada bulunan bilgi ve belgelerle bilirkisi raporunun birlikte
degerlendirilmesinden, Izmir Ili, çesme Ilçesi, Reisdere Mahallesi, mülkiyeti Basbakanlık Toplu Konut Idaresi'ne ait muhtelif parselleri kapsayan alanda 07.02.2013 tarihinde çevre ve Sehircilik Bakanlıgı'nca onaylanan 1/25000 ölçekli çesme (Izmir) çevre Düzeni Planı Revizyonu degisikliginin sehircilik ilkelerine, planlamaesaslarına, kamu yararına ve hukuka uygunlugu bulunmamaktadır.
öte yandan, plan degisikligi sonucu uygulama islemlerin baslayabilecegi ve uygulama islemleri yönünden telafisi imkansız zararlara yol açabilecegi de açıktır.
Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılıgı açık olan dava konusu islemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar dogabileceginden 2577 Sayılı Kanunun 27.maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına, kararın tebliginden itibaren 7 gün içerisinde Izmir Bölge Idare Mahkemesi'ne itiraz yolu açık olmak üzere, 24/09/2014 tarihinde oybirligiyle karar verildi." denmiştir.
Ayrıca TOKİ bu karara Bölge İdare Mahkemesi'nde itiraz etmiş, ancak İzmir 1. Bölge İdare Mahkemesi, TOKİ'nin Mahkemenin yürütmeyi durdurma kararına yapmış olduğu itirazı da 4.11.2014 tarihinde oybirliği ile reddetmiştir.

Mimarlar Odası'nın TOKİ çeşme İmar Planlarına yaptığı itirazda ve dava dilekçesinde belirttiği yanlışlar ve kamu yararına aykırılıklar, Mahkeme kararında da vurgulanmıştır. Çeşme Yarımadası'nın geleceği için bu yanlış İmar Planlarının yürütmesinin durdurulmuş olması çok önemlidir. Beklentimiz İmar Planlarının yargılama sonrası iptal edilmesi yönündedir.

Mimarlar Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu