Foça'da Tarihin, Doğanın, Tarım Alanlarının Talanına İzin Vermeyeceğiz!

Foça'da Tarihin, Doğanın, Tarım Alanlarının Talanına İzin Vermeyeceğiz!

TARİH: 02 Şubat 2023

Foça'da Tarihin, Doğanın, Tarım Alanlarının Talanına İzin Vermeyeceğiz!


BASINA VE KAMUOYUNA

Değerli basın emekçileri,

Doğasına, yaşam alanlarına, toprağına ve tarihine sahip çıkan emek çevre örgütlerinin temsilcileri ve DOĞASINA, TARİHİNE VE ZEYTİNİNE sahip çıkan herkesi FOÇA’DA TARİH DOĞA TALANINA HAYIR PLATFORMU adına SELAMLIYORUZ

Ülkemizin dört bir yanında yer altı ve yerüstü kaynaklarımız acımasızca talan edilmeye devam ediliyor. Bizler bu pervasızca süren doğa katliamına karşı her yerde yaşamı savunmaya devam ediyoruz.

Foça’da Çevre, Şehircilik Bakanlığı tarafından, çevresel etki değerlendirme (ÇED) süreci başlatılan, taş ocağı yapılmak istenen yerin hemen yanı başında dünya mirası 2500 yıllık Pers Mezar Anıtı, zeytinlik alanlar bulunuyor. Bu alanda 98,63 hektarlık alan (başka bir deyişle 980 dönüm) içerisinde 19.97 hektarlık alanda tüf taşı çıkarılmak isteniyor.

Yılda 25 bin ton tüf taşı çıkarılması hedeflenen ve bu hıza göre de kapasitesinin 610 yıl olarak hesaplandığı bir alan için Kahramanmaraş Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı’ya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından, 10 yıl süre ile II-B grubu İşletme Ruhsatı verildiği; Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından da ÇED süreci başlatıldığı ilan edildi.

Proje Alanı İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Haritasına göre “Orman Alanı ve Tarım Arazisi” sınırları içerisindedir. Bu proje Orman Alanı ve Tarım Arazisi olarak kullanılan ve planlanan alanın Maden Faaliyetine konu edilmesi planlama ve yer seçim ilkelerine aykırıdır.

DEĞERLENDİRME YAPILMAMIŞTIR

Planlama ve Yer Seçim İlkeleri Açısından değerlendirme yapılmış mıdır? Hayır!

Halk sağlığı ve canlı yaşamı açısından değerlendirme yapılmış mıdır? Hayır!

Bölgenin Kapasite Sorunu Açısından değerlendirmesi yapılmış mıdır? Hayır!

Kültürel Varlıkları Etkileri Açısından Değerlendirilmesi yapılmış mıdır? Hayır!

Alanın Niteliğine, Zeytinlik Alanlarına ve Tarım Alanlarına, Su kaynaklarına, etkisi değerlendirilmiş midir? HAYIR

İŞTE TAM BU NEDENLERLE Proje Tanıtım Dosyasına ve ÇED sürecine itiraz ediyoruz.

Biz doğasına, tarihine, zeytinine yaşam alanlarına sahip çıkanlar olarak bir kez daha haykırıyoruz; buraya taş ocağı açarsanız

Önce toprakla birlikte orman ve bitki örtüsü ortadan kalkacak.

Doğamızın dış görünüşü bozulacak, erozyon hızlanacak, tarım alanları zarar görecek.

Yer altı su sistemimiz bozulacak, çökmeler olacak.

Yaydığı toz ve gürültü çevrede halk sağlığını ve canlı yaşamını olumsuz etkileyecek.

Gürültü ve görüntü kirliliğine neden olacak, çamur atıkları çevreyi kirletecek.

En sonunda geriye tehlike yaratan falezli, dev su dolu çukurlar kalacak ve geriye telafisi mümkün olmayan doğa tahribatı torunlarımıza miras kalacak.

İTİRAZ EDİYORUZ!

Tarım Toprağı, Tabiat Anıtı ve Tabiatı Koruma Alanları, Mera alanları ve Sulak alanlar, Su havzaları, Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıkları,Tarihi yapılar, Tarihi sit alanlarına verilen Ruhsatı tanımıyoruz. ISRAR EDİLİRSE RUHSAT İPTAL DAVASI AÇACAĞIZ!

ÇED Olumlu Kararı çıkması halinde idari dava ile İPTAL DAVASI AÇACAĞIZ!

ÇED hazırlama sürecinde, yürürlükte olan plan kararları dikkate alınmamıştır. Çevre Düzeni Plan notlarında yer alan, yer seçim kararları ilgili yasa ve yönetmeliklere bilimsel çalışmalara ve uzman görüşlerine uygun olmadığı için İTİRAZ EDİYORUZ!

Mevcut Yerleşim Alanları Üzerindeki Etkisinin Değerlendirilmesi yönünden eksiktir. İşletmenin oldukça yakınında yer alan yerleşim alanlarına hava ve gürültü kirliliği açısından etkisi olduğu, halk sağlığı ve canlı yaşamını tehdit ettiği için İTİRAZ EDİYORUZ!

Proje alanı içerisinde Gediz Havzası Drenaj Alanı içerisinde yer almaktadır. Dere ve mevsimsel akış gösteren dereler bulunduğundan Su Kirliliği Yönetmeliği kapsamında değerlendirme yapılmaması yasa ve yönetmelik açısından açık aykırılık içerdiği için İTİRAZ EDİYORUZ!

Arkeolojik ve sanat tarihi açısından değerlendirilmesi yapılmaksızın, Pers Anıtı ve Proje Etki Alanında yer alan kültür ve tabiat varlıklarına etkisi uzman meslek mensupları tarafından değerlendirilmediği için İTİRAZ EDİYORUZ!

Foça halkı olarak, Foça Belediyesi olarak, Foça’da zeytincilik, hayvancılık, tarım yapanlar olarak, ÇOCUKLARINA TALAN edilmemiş doğa ve tarih bırakmak isteyenler olarak İTİRAZ EDİYORUZ!

GÖZÜNÜZÜ TAŞ DOYURSUN

Kapitalizmin daha çok kar ve rant hırsıyla canlı yaşamı ve ekosistemi tehdit etmesine; doğanın ve tarihin bu kadar cömert davrandığı bir coğrafyaya bu kadar pervasızca SALDIRILMASINA, TALAN EDİLMESİNE GEÇİT VERMEYECEĞİZ!

Bakırçay Havzası ve Aliağa sanayisi yetmiyormuş gibi bir de taş ocaklarıyla FOÇA’NIN YOK EDİLMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ!

Artık yeter.

SUYUMA, TOPRAĞIMA, HAVAMA, TARİHİME ZEYTİNİME DOKUNMA!

FOÇA’DA DOĞA VE TARİH TALANINA HAYIR PLATFORMU