ASKIDA RANT..! "MAHKEME KARARINA UYUN" DİYE ÇAĞRI YAPTIK, İBB RANTI TERCİH ETTİ..! OKUYACAĞINIZ BU HİKAYE KAMU MÜLKÜNÜN TALAN EDİLME HİKAYESİDİR.

ASKIDA RANT..! "MAHKEME KARARINA UYUN" DİYE ÇAĞRI YAPTIK, İBB RANTI TERCİH ETTİ..! OKUYACAĞINIZ BU HİKAYE KAMU MÜLKÜNÜN TALAN EDİLME HİKAYESİDİR.

TARİH: 01 Nisan 2024

ASKIDA RANT..! "MAHKEME KARARINA UYUN" DİYE ÇAĞRI YAPTIK, İBB RANTI TERCİH ETTİ..! OKUYACAĞINIZ BU HİKAYE KAMU MÜLKÜNÜN TALAN EDİLME HİKAYESİDİR.


İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi yerel seçimler öncesi adeta yangından mal kaçırırcasına Mart 2024 meclis oturumunda geçmişte alınmış yargı kararlarına, imar mevzuatı ve kamu yararına aykırı bir karara imza attı. Nasıl mı?

Maliye Hazinesi mülkiyetinde bulunan ve 1999 yılından 2018 yılına kadar kamusal kullanım kararında bulunan yaklaşık 6.5 hektar büyüklüğündeki alan Maliye Hazinesi ve Büyükşehir Belediyesi eliyle bilerek ve isteyerek kamunun elinden çıkarılmaya çalışılmaktadır. Söz konusu alan süreç içerisinde Maliye Hazinesi tarafından yürürlükte bulunan plan kararlarına aykırı bir şekilde öncelikle S.S. Buca Şirinyer Fırıncılar Kooperatifi`ne, sonrasında ise parsel parsel özel mülkiyet eline geçirilmiştir.

2012 yılında Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanan 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planında "Büyük Alan Kullanımı Gerektiren Kamu Kuruluş Alanı" kullanım kararında kalan alanın önemli bir kısmı, 2018 yılında parsel sahiplerinin talebiyle hazırlanan yeni plan değişikliğiyle "Kentsel Gelişme Alanı" kullanım kararına çevrilmiştir. Hukuka aykırı şekilde mülkiyeti kamu elinden çıkarılan bu alana ilişkin hazırlanan plan değişikliği"…,ihtiyaçlar ve kamu kaynaklarının verimli kullanımı yönünden alanın günümüze kadar kamulaştırma imkanının olmadığı göz önüne alındığında…"şeklindeki tuhaf bir gerekçeyle Büyükşehir Belediye Meclisince kabul görebilmektedir. Düşünebiliyor musunuz, geçmişte tamamı kamuya ait olan bir alan hukuksuz bir şekilde bilerek ve isteyerek özel mülkiyete konu ediliyor ve plan kararlarındaki kamusal kullanım kararı neticesinde kamulaştırma maliyeti çıkmaması amacıyla alanın bir kısmının konut alanına çevrilmesi "makul" görülebiliyor.

Büyükşehir Belediye Meclisi üyelerince "makul" görülen bu karar, Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi tarafından açılan dava sonucunda İzmir 2. İdare Mahkemesinin 03.06.2020 tarih ve E:2018/1118, K:2020/440 sayılı kararında yer alan"…her ne kadar dava konusu plan değişikliğinin 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı`nda öngörülmüş olan "Kentsel Yerleşik Alan" plan kararına aykırı olmamasına karşın, yapılan değişikliğin;mevzuat hükümleri açısından, şehircilik ilkeleri ve planlama esasları açısından uygun bilimsel ve nesnel gerekçelerinin bulunmaması ve bu amaçla gerçekleştirilen plan değişikliği çalışmasının yasal olarak zorunluluk içermemesi, diğer yandan; bölgede kısmen öngörülen Kentsel Gelişme Alanı kullanım kararının gerek plan ana kararlarında kamusal amaçlı planlanmış olan kullanım alanlarının bütünlüğünü zedeleyici mahiyette olması, nüfus projeksiyon hesaplarında öngörülmeyen ilave bir nüfus getirecek olması nedenleri ile hizmet bölgesi içerisinde küçültülen teknik ve sosyal altyapı alanları için eşdeğer alan ayrılmadan yapılan dava konusu plan değişikliğinin şehircilik ilkeleri, planlama esaslarına, imar mevzuatına ve kamu yararına aykırı olduğu…" şeklindeki gerekçeler ile iptal edilmiştir.

Söz konusu karar neticesinde Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi tarafından yapılan 26.06.2020 tarihli kamuoyu bilgilendirmesinde"İzmir Büyükşehir Belediyesini, 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ana kararlarını bozucu nitelikteki işlemlerden vazgeçmeye, mülkiyet süreçlerinin el değiştirmesine ilişkin ayrıntılı araştırma yaparak bilirkişi raporu ve mahkeme kararında belirtilen hususlar doğrultusunda söz konusu alanın tamamının yeniden 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planında "Büyük Alan Kullanımı Gerektiren Kamu Kuruluş Alanı" olarak belirlenmesine yönelik planlama çalışmalarına başlamaya davet ediyoruz!" şeklindeki ifadelerle İzmir Büyükşehir Belediyesine çağrıda bulunulmuştur.

Gelinen noktada, Mart 2024 meclis oturumunda, söz konusu alana ilişkin onaylanan 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile mahkeme tarafından iptal edilen 2018 yılı onay tarihli plan değişikliğinde yer alan konut alanından daha fazla alan konut kullanımına ayrılmıştır. Büyükşehir Belediye Meclisi; 11 Mart tarihli oturumunda gündemine aldığı ve aynı gün İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale ettiği mahkeme kararına aykırı planları, 15 Mart günü 1 hafta içerisinde Oybirliği ile uygun bularak karara bağlamıştır. Meclis üyeleri aldıkları bu karar ile mahkeme kararını yok sayarak, adeta yangından mal kaçırmışlardır.

Çok açık çağrı yapıyoruz!

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimler sonrası yeni seçilecek meclis üyelerini ilk meclis oturumunda söz konusu hukuksuz kararı iptal ederek alanın yeniden kamu eline geçmesi için sorumlu davranmaya davet ediyoruz. Sorumlu davranılmadığı takdirde her türlü hukuki girişimde bulunacağımızın bilinmesini istiyoruz.

Bir çağrımızı da vatandaşlarımıza yapmak istiyoruz: Süslü cümleler ile şimdiden çeşitli web sitesi ve sosyal medya platformunda pazarlanan alan, baştan aşağı hukuksuzluk içermektedir. Hukuken böylesine problemli alanlarda mülk edinmeniz durumunda mağdur olabileceğinizden kaygı duyuyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi - TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi