ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI’NIN DOĞANLAR KÖYÜ NAZIM VE UYGULAMA PLANLARININ İPTALİ İÇİN AÇILAN DAVADAN İPTAL KARARI ÇIKTI

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI’NIN DOĞANLAR KÖYÜ NAZIM VE UYGULAMA PLANLARININ İPTALİ İÇİN AÇILAN DAVADAN İPTAL KARARI ÇIKTI

TMMOB Mimarlar Odasının davacı, TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi’nin müdahil olduğu; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ise Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın müdahilliğinde davalı olduğu; İzmir, Bornova Doğanlar Köyü’nün nazım ve uygulama imar planlarına ve plan açıklama raporunun iptaline ilişkin dava sonuçlanmıştır. Dava kapsamında; “Doğanlar Köyü 143 parselde, toplu işyerleri, ibadet alanı, belediye hizmet alanı, akaryakıt ve LPG servis istasyonu alanı ve park kullanımları getiren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 24.03.2016 tarihinde onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve plan açıklama raporunun; kamu kullanımından çıkarılarak özel şahsa konu edilmesinin önerildiği, yeşil alan miktarının düşürüldüğü, sosyal ve teknik donatı dengesinin bozulduğu, genel otopark alanı ayrılmadığı, kamu yararına, planlama esasları ve şehircilik ilkelerine aykırı olduğu iddia edilerek iptali” istenmiştir. T.C. İzmir 4. İdare Mahkemesi tarafından, 14.03.2018 tarihinde görülen davada, dava konusu plan kararlarının “yeşil alan miktarının azaltılmasının imar planı bütünlüğünü bozucu nitelikte olması” ve “1/1000 ölçekli uygulama imar planı kararlarında ‘belediye hizmet alanı’ kullanım kararına ilişkin herhangi bir açıklama bulunmadığı” ortaya konulmuştur. Bu nedenlerle, imar planının “şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve imar mevzuatına aykırı olduğu sonucuna varılmış” ve “dava konusu işlemin iptaline” karar verilmiştir.