İzmir Ticaret Odası’nın Şube Yönetim Kurulumuza Açtığı Manevi Tazminat Davası Reddedildi

İzmir Ticaret Odası’nın Şube Yönetim Kurulumuza Açtığı Manevi Tazminat Davası Reddedildi

Sayın Üyemiz,

Tip İmar Yönetmeliği’nin değiştirilmesinin ardından, kentimizin bazı bölgelerinde yapılaşma izninin kat adedi üzerinden tariflenmiş olması fırsat bilinerek, yapıların -belli koşullarda- yıkılarak gabari artışı ile yeniden inşa edilmelerinin önü İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Meclis kararıyla açılmıştır. Söz konusu uygulamada, kentsel mekânın ve altyapılarının nitelik ve nicelik değerleri hesaplanmaksızın yapı yüksekliklerinin artırılması kentimizi/kentlimizi ve yaşantısını olumsuz etkileyecektir. Mekân ve şehircilik bilimlerinin temel ilke ve kabullerinden hareketle, sürecin durdurulması için İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne görüş bildirip, birçok kez göreve davet ettik.

Alsancak Kordon’da inşaatı sürmekte olan Ticaret Odası Binası’nın –ilk örnek olarak- söz konusu Meclis kararından yararlandığını, modern kent belleğine ait iki adet nitelikli binanın da yıkılmasıyla, en az 7 metre daha yüksek gabari ile projelendirildiğinden haberdar olmuş ve konuya dikkat çekmeye çalışmıştık. Bu bağlamda, Kordon’da yükseklik artışının kent için zararlı sonuçları olacağını ifade eden basın açıklamamızı da basın ve çeşitli kanallarda yayınladık.

Yasal girişimlerimiz sürmekte iken İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Ticaret Odası’nın kentsel mekânın niteliği ve kentli yaşamının öncelikleri doğrultusunda yanımızda olmalarını beklerdik. Ne yazık ki, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulumuza manevi tazminat davası açmak yolunu tercih etti.

İzmir 5. Asliye Hukuk Mahkemesi Ticaret Odası’nın tazminat talebini ve Yönetim Kurulumuzun savunmasını değerlendirdikten sonra “Mesleki bir kuruluş olan Mimarlar Odası İmar Yasası’nın uygulanması ile ilgili ve Tip İmar Yönetmeliği’nin değiştirilmesinden kaynaklanan eleştirileri yaparken aynı zamanda kamusal bir görevini de yerine getirmektedir. Anayasa’nın koruduğu eleştiri hakkının sınırları içerisinde kalarak beyanda bulunan davalının eylemi haksız fiil niteliğinde görülmediğinden, davacının manevi tazminat talebi haklı görülmemekle reddi yoluna gidilmiştir.” diyerek davayı reddetmiştir.

Mimarlar Odası kent ve kentli hakkını savunmaya devam edecektir.

Saygılarımızla.

Mimarlar Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu