Ceza Muhakemesi Kanununa Göre İl Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi

 

Ceza muhakemesi kanununa göre İl Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca bilirkişi listelerinin düzenlenmesi hakkında yönetmelik hükümleri gereğince bilirkişilik yapmak isteyen üyelerimiz aşağıda yer alan evraklar ile birlikte 19 Ekim 2012 Cuma akşamına kadar Şubemize müracaat edebilirler.

Başvuru Şartları
Gerçek kişilerin;
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,
b) Başvuru tarihinde 25 yaşından küçük olmaması,
c) Bilirkişilik yapacağı alanda en az üç yıllık mesleki deneyime sahip olması,
d) Affa uğramış ya da ertelenmiş olsalar bile devlete karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanmak, hileli iflas gibi bir suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma, yalan tanıklık suçlarından biriyle hükümlü bulunmaması,
e) Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından geçici olarak yasaklanmamış olması,
f) Komisyonun bağlı bulunduğu il çevresinde oturması veya mesleki faaliyeti icra etmesi,
g) Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmaması

Tüzel kişilerin;
a) Halen faaliyetine devam ediyor olması,
b) Listeye kabul edilen tüzel kişiler adına incelemeyi yapacak olan gerçek kişi ya da kişilerin de listeye kabul şartlarını taşımaları gerekir.

Başvuru Dilekçesine Eklenecek Belgeler
a) Nüfus cüzdanı örneği,
b) Komisyonun bulunduğu il çevresinde oturduğu ya da bu ilde mesleki faaliyetlerini yürüttüğüne dair belge (ikametgah belgesi)
c) Adli sicil kaydı
d) Uzmanlık alanına ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgelerin onaylı örneği
e) Bilirkişilik yapacağı alanda en az üç yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu gösteren belge,
f) İki adet vesikalık fotoğraf
g) Başvuru formu
h) TC kimlik numarası
i) Vergi Numarası

Bir önceki yıla ait listede kayıtlı olanlarda (a), (d), (e) ve (f) bentlerinde sayılan belgeler istenmeyecektir.

Tüzel kişiler tarafından yapılan müracaatlarda; şirketler için ticaret sicil memurluğundan alınacak ticaret sicil tasdiknamesi, diğer tüzel kişiler için halen faaliyetine devam ettiğini gösterir ilgili resmi kurumdan alınacak belgenin ibraz edilmesi gerekmektedir.

Başvuruların Değerlendirilmesi
Başvurular 30 Kasım gününe kadar değerlendirilerek talepleri uygun görülen kişilerin adları, bölüm ve uzmanlık alanları, varsa çalıştıkları kurum ve kuruluşların adları, açık adresleri, telefon numaraları yazılarak uzmanlık alanlarına göre sınıflandırılmak suretiyle oluşturulan liste en az yedi gün süre ile adliye divanhanesine asılır.

Yemin
Listeye kabul edilenlere, komisyonca daha önce belirlenen ve ilan edilen gün veya günlerde 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 64. maddesinin 5. fıkrası uyarınca yemin ettirilir.