Bölge Adliye Mahkemesi Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Düzenlenecek Bilirkişi Listeleri

 

Bölge Adliye Mahkemesi Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince bilirkişilik yapmak isteyen üyelerimiz aşağıda yer alan evraklar ile birlikte 19 Ekim 2012 Cuma akşamına kadar Şubemize müracaat edebilirler.

Listeye Kabul Şartları
Gerçek kişilerin;
a) Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olmak,
b) Bilirkişilik yapacağı alanda en az üç yıllık mesleki deneyime sahip olması,
c) Affa uğramış ya da ertelenmiş olsalar bile devlete karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanmak, hileli iflas gibi bir suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma, yalan tanıklık suçlarından biriyle hükümlü bulunmaması,
d) Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından geçici olarak yasaklanmamış olması,
e) Daha önce kendi isteği dışında bilirkişi listesinden çıkarılmamış olması,
f) Komisyonun bağlı bulunduğu il çevresinde oturması veya mesleki faaliyeti icra etmesi,
g) Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmaması,
h) Meslek mensubu olarak görev yapabilmek için mevzuat tarafından aranılan şartlara haiz olması,
i) Mesleğini icra edebilmek için herhangi bir meslek kuruluşuna kayıtlı olmak zorunda olanlar için, kayıtlı olunan meslek kuruluşunun mevzuatına göre bilirkişilik yapabilmek için uzmanlık alanını gösteren sertifika, uzmanlık belgesi, yetki belgesi ve benzerlerinin alınmasının zorunlu olduğu hallerde bu belgeye sahip olmak.

Başvuru Dilekçesine Eklenecek Belgeler
a) Nüfus cüzdanı örneği,
b) Komisyonun bulunduğu il çevresinde oturduğu ya da bu ilde mesleki faaliyetlerini yürüttüğüne dair yazılı beyanı
c) Uzmanlık alanına ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgelerin; bu belgeleri veren kurum, kuruluş veya komisyonca onaylı örneği,
d) Bilirkişilik yapacağı alanda en az üç yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu gösteren belge,
e) Mesleğini icra edebilmek için herhangi bir meslek kuruluşuna kayıtlı olmak zorunda olanlar için meslek kuruluşuna üye olduğuna dair son bir ay içerisinde alınmış oda faaliyet belgesi ya da oda kayıt belgesi,
f) Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından geçici olarak yasaklı durumda olmadığına dair kayıtlı olduğu meslek kuruluşu ya da çalıştığı kurum veya kuruluştan alacağı belge

Bir önceki yıla ait listede kayıtlı olanlarda (b), (e) ve (f) bentlerinde sayılan belgeler istenmeyecektir.

Başvuruların Değerlendirilmesi
Başvurular 30 Kasım gününe kadar değerlendirilerek talepleri uygun görülen kişilerin adları, bölüm ve uzmanlık alanları, varsa çalıştıkları kurum ve kuruluşların adları, açık adresleri, telefon numaraları yazılarak uzmanlık alanlarına göre sınıflandırılmak suretiyle oluşturulan liste en az yedi gün süre ile adliye mahkemesi ilan panosuna asılır.

Yemin
Listeye kabul edilenlere, ilk derece mahkemesi il adli yargı adalet komisyonunca daha önce belirlenen ve ilan edilen tarihlerde kanunun 271. maddesi uyarınca yemin ettirilir.