Mimarlık Eğitimi Ulusal Yeterlilikler �er�evesi ve Yetkinliklere Dayalı / ��renen Merkezli Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Programları İçin Eylem Merkezinde Planlama ve Tasarım Anketi

Mimarl�k E�itimi Ulusal Yeterlilikler �er�evesi ve Yetkinliklere Dayal� / ��renen Merkezli Lisans, Y�ksek Lisans, Doktora Programlar� i�in Eylem ��inde Planlama ve Tasar�m ba�l�kl� ara�t�rma projesi T�rkiye Bilimsel ve Teknik Ara�t�rma Kurumu (T�B�TAK) Sosyal ve Be�eri Bilimler Ara�t�rma Grubu (SOBAG) taraf�ndan desteklenmektedir. Proje bir Mimarl�k Ulusal Yeterlilikler �er�evesi ile bu �er�eveye dayal� olarak e�itim programlar�n�n kat�l�mc� ve demokratik bir eylem ara�t�rma s�reci i�inde tasar�m� ama�lamaktad�r. Projenin analiz a�amas�nda iki ayr� anket �al��mas�n�n s�rd�r�lmesi �ng�r�lm��t�r. Bu �al��malardan ilki mimarl�k b�l�mlerinin tam ya da yar� zamanl� ��retim elemanlar� ile mimarl�k lisans, y�ksek lisans ve doktora ��rencilerine y�neliktir. Bu ama�la haz�rlanan optik formlar ve bilgi metni, anket �al��mas�na kat�lmay� kabul eden t�m mimarl�k b�l�mlerine g�nderilecektir. �nternet ortam�ndaki ikinci anket �al��mas� Mimarlar Odas��n�n mimarl�k okullar�nda tam ya da yar� zamanl� ��retim eleman� olan �yeler d���nda kalan kay�tl� t�m �yelerine y�neliktir.

S�z konusu �al��ma i�in Etik Kurul Onay� al�nm��t�r. �al��maya kat�l�m t�m�yle g�n�ll�l��e dayanmaktad�r. Soru formlar�nda kat�l�mc�lardan kimlik belirleyici hi�bir bilgi istenmemektedir. Cevaplar t�m�yle gizli tutulacak ve sadece ara�t�rmac�lar taraf�ndan de�erlendirilecektir. Elde edilecek veriler s�z konusu tasar�m s�recinde ve konuyla ilgili olas� bilimsel yay�nlarda kullan�lacakt�r.

Anket �al��mas�na kat�lmak ve detayl� bilgi almak i�in:
http://anket.dataofis.com/arch/anket.php