Bilirkişilik Sempozyumu Ankara'da Gerçekleştirildi

Ankara-�a�da� Sanatlar Merkezi
18�19 Aral�k 2008 

 

Mimarlar Odas��n�n d�zenledi�i 18�19 Aral�k, Per�embe�Cuma g�nlerinde �Bilirki�ilik Sempozyumu�, �Bilirki�ilik Uygulama Alanlar�, Sorunlar, �neriler� ba�l��� alt�nda �a�da� Sanatlar Merkezi�nde ger�ekle�tirildi.

 

Panel a��l�� konu�malar�; TMMOB Mimarlar Odas� Ba�kan� B�lend Tuna, TMMOB Y�netim Kurulu Ba�kan� Mehmet So�anc�, YARSAV Ba�kan� �mer Faruk Emina�ao�lu ve Yarg�tay I. Ba�kan� Hasan Ger�eker taraf�ndan yap�ld�. Bilirki�ilik ve Gayrimenkul De�erleme Komitesi Ba�kan� ve MYK Yedek �yesi Ali Ekinci taraf�ndan tematik sunumlarla devam etti.

  

Bas�nda yay�nlanan bilirki�ilik raporlar�ndan olu�an haberlerle konuya a��kl�k getiren sunum sonras� sempozyumda Bilirki�ilik; Bilirki�ilik ve Etik; Bilirki�ili�in Tarih�esi ve D�nya �l�e�inde Bilirki�ilik; Bilirki�ilik Uygulama Alanlar�; Bilirki�ilik Sorunlar�; Bilirki�ilik Uzmanl�klar ve Yasal Mevzuat; Afet Sonras� Davalarda Bilirki�ilik ve Yap� Denetimi Uygulamalar�ndan �rnekler; Bilirki�ilik Uygulamalar�ndan �rnekler konular�nda, iki g�n boyunca alt� oturumda Hukuk�u - Akademisyen -Teknik Eleman g�z�yle ele al�narak tart���ld�.

 

TMMOB Mimarlar Odas� Ba�kan� B�lend Tuna�n�n a��l�� konu�mas�nda; Mimarlar Odas��n�n siyasi bir yap�lanma olmad���, g�c�n� anayasadan alan, kamu yarar�na hizmet eden bir meslek kurumu oldu�u, �lkemizdeki yap�la�ma ile ilgili t�m kentsel uygulama ve kararlar� yak�ndan takip etmenin, incelemek, irdelemek ve gerekirse hukuki yollara ba�vurman�n Odam�z�n temel y�k�ml�l��� oldu�unu ve bu toplumsal sorumlulu�umuzu; kente kar�� i�lenen su�lara kar��, �a�da�l�ktan, bilimden, demokrasiden ve halktan yana tavr�n� hukuk �er�evesinde Oda olarak bug�ne kadar s�rd�rd���n� ve bug�nden sonra da s�rd�rece�inin �st�ne basarak;

Bilirki�ilik alan�nda sorunlar�n ve �nerilerin tart���laca�� bu sempozyumda bir meslek kurulu�u olan Mimarlar Odas��n�n yarg�n�n yan�nda yer almak, yarg� s�recine katk� yapmak, yard�mc� olmak iste�ini, mesle�imizi ilgilendiren alanlarda birlikte �al��man�n, ortak sorumluluk �stlenmenin �nemini, �ncelikle bilirki�ilik alan�nda g�rev alacak olanlar�n belirlenmesinde, konunun uzmanlar�n�n bulunmas�nda meslek odalar�n�n katk�s�n�n aranmas�n�n yararl� olaca�� d���ncesini; mahkemelerin uzman ki�ileri belirlerken meslek odalar�na sormalar�n� ve odalar�n listelerinde yer alan bilirki�ileri se�meleri �nerisini. Adliyelerde olu�turulan �l Adli Yarg� Komisyonlar�nda bilirki�i uzmanl�klar� belirlenirken meslek odalar�ndan �ye bulunmas� gerekti�ini s�yleyerek Odam�z�n Bilirki�ilik konusundaki d���ncelerini ifade etti.

Bir kamu hizmeti olan Bilirki�ilik alan�nda g�rev alan mimar, m�hendis ve �ehir planc�lar�n�n �ye oldu�u TMMOB �e d��en g�rev ve sorumluluklar �nemlidir. Bu g�rev ve sorumlulu�un bilinciyle hareket eden TMMOB Mimarlar Odas��n�n d�zenledi�i sempozyumda;

Bilirki�ilerin; ba�vurulacak konuda uzman ya da teknik bilgiye sahip, hakim ya da savc� taraf�ndan g�revlendirilmi� olmas�, tarafs�z olmas� ve g�reve se�ildi�inde etti�i yeminin �G�revime adalete ba�l� olarak, bilim ve fenne uygun olarak tarafs�zl�kla yerine getirece�ime namusum ve vicdan�m �zerine yemin ederim� gere�ine uygun hareket etmesinin hakime anlamad��� olay� anla��l�r k�lmay�, h�k�m vermesi i�in ayd�nlatmay� sa�lamas� konusundaki �nemine dikkat �ekildi ve bu konuda ya�anan sorunlar dile getirildi.

Bu sempozyumla bilirki�ilik konusunda, hukuki mevzuat-mesle�inde bilen ki�i- sosyal ili�kilerinde d�r�stl�k g�ven duygular�na �nem veren -mesleki davran�� ve etik ilkelerinde kendini geli�tirmi� ki�ilerin Bilirki�ilik yapmas�n�n �nemi bir kez daha vurgulanm��t�r.

TMMOB Ba�kan� Mehmet So�anc�'n�n Konu�mas�

Mimarlar Odas� Genel Ba�kan� H.B�lend Tuna'n�n Konu�mas�