Cumhuriyetin Mimari Mirası Sempozyum ve Sergisi

26-27 �ubat 2009 
�a�da� Sanatlar Merkezi 
Ankara

TMMOB Mimarlar Odas�, Cumhuriyet�in mimari miras�n�n korunma ve de�erlendirilme olanaklar�n� ara�t�rmak ve yap�c� �neriler geli�tirmek �zere 26-27 �ubat 2009 tarihlerinde Ankara �a�da� Sanatlar Merkezi�nde �CUMHUR�YET�N M�MAR� M�RASI� konulu bir sempozyum ve sergi d�zenleyecektir.

Bu etkinli�in �nemli bir b�l�m� �ubelerimizin bulundu�u yerlerdeki �rnekler �zerine kurgulanm��t�r. �ubelerimiz, bir olumlu, bir de olumsuz yap� �rne�i i�erek �ekilde toplam iki adet poster tasla�� teslim edeceklerdir. Olumsuz �rnek, birimlerimizin bulunduklar� b�lgede herhangi bir nedenle (imar hareketleri, do�al afetler, yanl�� kullan�m, kullan�lmama, bak�m / onar�m eksikli�i vb.) sorunlar� bulunan bir yap� ya da yap� grubuna ili�kin olacak; olumlu �rnek ise onar�lm��, kullan�lan, kentle b�t�nle�mi� bir i�levi olan bir yap� ya da yap� grubunu tan�t�c� �ekilde olacakt�r.

Bu taslaklar, Mimarlar Odas� Genel Merkezi b�nyesindeki K�lt�rel Miras Komitesi taraf�ndan de�erlendirilecek, se�ilecek 6 tanesi Ulusal Sempozyum�da bildiri olarak da sunulacak, di�er kat�l�mlar ise �POSTER SUNU�U� format�nda sempozyum s�recinde sergilenecektir.

Bu �rnekler hem k�lt�rel miras�m�za ili�kin bir ar�ivin ba�lang�c� olacak hem de bu miras�n g�ncel durumunun tart���lmas�na olanak sa�layacakt�r. ��kan sonu�lar, yay�n yoluyla ilgili kurum ve kurulu�larla kamuoyuna duyurulacakt�r.

�ki g�n boyunca s�recek sempozyumda yer alacak ana konular ��yledir:
Cumhuriyet�e Genel Bak��, 
Cumhuriyet Mimarl���na Genel Bak�� (1923-1950 D�nemi Ve 1950 Sonras�), 
�Yitirdi�imiz Miras� Konulu G�rsel Sunu�, 
Cumhuriyet�in Mimari Miras�n�n Kavramsal A��n�m�, 
Cumhuriyet�in Mimari Miras�n�n Ta��d��� De�erler, 
Cumhuriyet�in Mimari Miras�n�n Kar�� Kar��ya Bulundu�u Sorunlar, 
Poster Sergisi, 
Cumhuriyetin Miras�n�n Korunmas� (�lkeler Ve Y�ntemler - Yasal, Parasal, Y�netsel Ara�lar), 
Cumhuriyetin Mimari Miras��n�n G�n�m�z Ya�am�ndaki Yeri (Se�ilmi� 6 �rnek), 
Panel: Cumhuriyetin Mimari Miras� ve Yerel Y�netimler, 
Forum