Bilirkişilik Sempozyumu Bilirkişilik Uygulama Alanları Sorunlar - Öneriler

18-19 Aral�k 2008 
�a�da� Sanatlar Merkezi / Ankara

Mimarlar Odas� Genel Merkezi taraf�ndan d�zenlenen �Bilirki�ilik Uygulama Alanlar� Sorunlar �neriler� Sempozyumu SMG kapsam�nda a�a��da g�r�ld��� gibi de�erlendirilecektir.
18 Aral�k 2008 
Saat: 10.00 � 12.00 - Etkinlik 1 kredi
Saat: 13.30 � 18.00 - Etkinlik 3 kredi
19 Aral�k 2008 
Saat: 09.30 � 12.00 - Etkinlik 2 kredi
Saat: 13.00 � 17.30 - Etkinlik 3 kredi

18 Aral�k 2008 Per�embe

09.30�10.00
Kay�t

10.00�11.00
A��l��
B�lend Tuna , Mimarlar Odas� Genel Ba�kan�
Mehmet So�anc� , TMMOB Y�netim Kurulu Ba�kan�
�mer Faruk Emina�ao�lu, Yarsav Ba�kan�
Hasan Ger�eker, Yarg�tay 1. Ba�kan�

11.00�11.30
Ara

11.30�12.00
Tematik Sunu�
Ali Ekinci, Mimarlar Odas�
�Bilirki�ilik Uygulama Alanlar� Sorunlar-�neriler� 

12.00�13.00
��le Yeme�i

13.30�15.00
I. Oturum
�Bilirki�ili�in tarih�esi ve D�nya �l�e�inde Bilirki�ilik Uygulamalar� �

Oturum Y�neticisi:
B�lend Ceylan 

Konu�mac�lar:
Emel Karaba�, Yarg�tay 5. Hukuk Dairesi Tetkik H�kimi
Recep S�nmez, Mimarlar Odas�
Muhammed �zeke�, 9 Eyl�l �niv. Hukuk Fak.

14.30�15.00
Ara

15:00:17:00
II. Oturum
�Bilirki�ilik Alanlar��

Oturum Y�neticisi: 
�mran Karaman, Mimarlar Odas�

Konu�mac�lar:
Erdo�an Buyurgan, Yarg�tay 5.Hukuk Dairesi �yesi 
�Kamula�t�rma Alan� � 

Emre Madran, Mimarlar Odas�
�K�lt�rel Miras�n Korunmas� Alan�� 

Zehra G�n�l Balk�r , Kocaeli �niversitesi Hukuk Fak�ltesi Dekan�
�Fikir ve Sanat Eserlerin Alan� � 

Veli �zer �zbek , 9 Eyl�l �niv. Hukuk Fak. 
�Ceza Muhakemeleri Alan� � 

18.00�20.00
Kokteyl 

19 Aral�k 2008 Cuma

09.30�12.00
III. Oturum 
�Bilirki�ilik Uzmanl�klar ve Yasal Mevzuat�
Oturum Y�neticisi:
Sabri Orcan, T.M.M. O.B Y�netim Kurulu �yesi

Konu�mac�lar:Ay�en Y�lmaz ���t, Mimarlar Odas�
�Bilirki�ilerin E�itimi ve Bilirki�ilik Eti�i � 

Ali R�za Y�ce, �n�aat M�hendisleri Odas�
�Bilirki�ilik �rg�tlenmesi kar��s�nda T.M.M.O.B.�nin Tutumu�

Medar Kalkan, Ziraat M�hendisleri Odas�
�Kamula�t�rma alan�nda kimler-nas�l yer almal� �

Belma Babacan , �ehir Planc�lar� Odas�
�Kent dokusundaki m�dahaleler ve hukuk s�reci �

H�seyin �lk�, Harita ve Kadastro M�hendisleri Odas�
�Neden harita m�hendisine ihtiya� var? � 

Ali Ekber �akar, Makine M�hendisleri Odas�
�Bilirki�i y�netmeli�i ve g�zlenen eksiklikler �

Seyit �ankaya, Elektrik M�hendisleri odas�
�Ka�ak elektrik ve n�kleer santrallerde bilirki�ilik�

12.00�13.00
��le Yeme�i

13.00�14.15
IV. Oturum 
�Bilirki�ilikte Ya�anan Sorunlar�

Oturum Y�neticisi: 
M�cella Yap�c�, Mimarlar Odas� 

Konu�mac�lar:
Arif Alpt�rk, Mimarlar Odas�
�Teknik Sorunlar � 

Ahmet Berbero�lu, Dan��tay 6.Daire Tetkik H�kimi
��st mahkeme sorunlar� � 

�zcan �ine, Barolar Birli�i
�Savunman sorunlar� � 

14.15- 14�45
Ara

14.45�15.45
V. Oturum 
�Afet Sonras� A��lan Davalarda Bilirki�ilik ve Yap� Denetimi Uygulamalar�ndan �rnekler�

Oturum Y�neticisi:
Kubilay �nal, Mimarlar Odas�

Konu�mac�lar:
Salih Hac��mero�lu, Bay�nd�rl�k ve �sk�n Bakanl��� Hukuk M��aviri
Celal Karavelio�lu, Emekli H�kim
Nurten �a�lar Yak��, TMMOB Hukuk Dan��man�
Mehmet Emin �evik, Mimarlar Odas� 

15.45�16.15
Ara

16.15�17.30
VI. Oturum
�Bilirki�ilik Uygulamalar�ndan �rnekler�

Oturum Y�neticisi: 
Ali Ekinci, Mimarlar Odas�

Konu�mac�lar:
�etin A���o�lu, Emekli h�kim
�Yarg� g�z�yle �

�clal Din�er, Y�ld�z Teknik �niversitesi Mimarl�k Fak�ltesi
��niversite g�z�yle � 

Ali Arabac�, Avukat
�Savunman G�z�yle�