Hacılarkırı Mimarlar Odası’nın Açtığu Dava ile Yeniden Kamunun

Hacılarkırı Mimarlar Odası’nın Açtığu Dava ile Yeniden Kamunun

Bornova Hacılarkırı'nda eski askeri alanın, “Toplu İşyerleri, Ticaret, Akaryakıt, LPG Servis İstasyonu” gibi kullanımlarına dönüştürülmesini öngören imar planı değişikliği  İzmir 4. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi. İzmir Bornova Doğanlar’da yer alan ve bir süre önce Milli Savunma Bakanlığı tarafından TOKİ’ye devredilmesinin ardından satışa çıkarılan 135 bin metrekarelik askeri alanın yeni nazım ve uygulama imar planlarına karşı TMMOB Mimarlar Odası tarafından açılan dava sonuçlandı. Dosyayı inceleyen İzmir 4. İdare Mahkemesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı  tarafından hazırlanan imar planlarını iptal etti. Mahkeme dava konusu plan kararlarında şu ifadelere yer verildi: “İlgili düzenlemelerin yeterli ve gerekli teknik inceleme ve değerlendirmeye dayandırılmamış olması, planlama gerekçesinin teknik ve nesnel gerekçelere dayandırılmamış olması herhangi bir sorunu çözme ya da aksaklığı giderme amacı yerine kaynak yaratma arayışına dayanması, ‘askeri alan’ olarak varlığını sürdürmüş bir alanın ‘Toplu İşyerleri, Ticaret, Akaryakıt +LPG Servis İstasyonu Alan’ gibi kullanımlarının dönüştürülmesi, dolayısıyla bir kamusal kullanımın ticari amaçlı bir özel kullanıma dönüştürülmesinin kamu yararı ilkesi ile çelişmesi, dava konusu planların üst ölçekli planlara, imar mevzuatı, şehircilik ilkeleri, planlama esasları, kamu yararı, imar planlarının bütünlüğü, genel yapısı kapsadığı alanın niteliklerine uygun olmadığı (…) Askeri alandan çıkarılan alanların ancak sosyal donatı alanı olarak değerlendirilebileceği açık biçimde hükme bağlandığı halde dava konusu plan kapsamında bu alanda önerilen ‘Toplu İşyeri, Ticaret, Akaryakıt+LPG Servis İstasyonu Alanı’ şeklinde getirilen kullanım kararlarının mevzuatta tanımlanan sosyal altyapı alanları kapsamının dışında kalmakta olmasından ve 1/25.000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı, Plan Hükümlerine ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’ne aykırılık taşımasından dolayı dava konusu planların şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına, imar mevzuatına ve kamu yararına aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.”

Kararda yer verilen; "Askeri alandan çıkarılan alanların ancak sosyal donatı alanı olarak değerlendirilebileceği açık biçimde hükme bağlandığı halde" ifadelerinin, askeri alan niteliğinden çıkarılan tüm alanların ancak sosyal donatı alanı olarak kullanılacağına yönelik emsal teşkil etmesi öngörülüyor.

Şubemiz Yönetim Kurulu Başkanı H. İbrahim Alpaslan, İzmir’in yeşil fakiri kentsel bir dokuya sahip olduğuna dikkat çekerek  “Kent içinde kalan askeri alanlar bugün kentin nadir yeşil alanlarının önemli bir kısmını oluşturuyor. Bu nedenle bu alanların yeniden değerlendirmesinde bu yeşil dokunun kaybedilmemesi ve alanların kamusal mülkiyetleri ve kullanımları gözetilmek zorundadır. Mimarlar Odası olarak bu alanların mülkiyetlerinin ele geçirilip çeşitli yöntemlerle yapılaşmaya açılmalarına karşı mücadelemizi sürdüreceğiz” diye konuştu.

Bahsedilen alan, yapımı devam eden İzmir-İstanbul otoyolu bitişiğinde yer almakta ve Bornova Stadı yakınındaki 135 bin metrekarelik milyarlarca lira değerindeki arazinin sadece yüzde 20’si yeşil alan olarak ayrılırken bölgeye ticaret merkezi, AVM, rezidans, akaryakıt istasyonu ve dini tesis yapılması planlanmaktaydı. Alanı TOKİ’den satın alan şirket ilk olarak bölgedeki ağaçları kesmişti.