İzmir Büyükşehir Belediyesi ile TMMOB’a bağlı Meslek Odalarının İzmir Birimleri Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile TMMOB’a bağlı Meslek Odalarının İzmir Birimleri Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı

21 Ekim 2019 Pazartesi tarihinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile TMMOB’a bağlı Meslek Odalarının İzmir Birimleri arasında belirlenen koşullarda; Sağlıklı Kentleşme, Nitelikli Yapılaşma, Halk Sağlığının, Kültürel, Tarihi, Doğal Çevre Değerlerinin Korunarak Geliştirilmesi ve Halka Daha Nitelikli Teknik Hizmet Sunulabilmesi İçin Ortak Mesleki Faaliyet Denetimi ve Teknik İşbirliği Protokolü imzalanmıştır.

Protokolün detayları şöyledir:

 

Madde 1. TARAFLAR VE TANIM

Belediye            : İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı

Meslek Odaları : TMMOB’ne bağlı Meslek Odalarının İzmir Birimleridir

Madde 2. AMAÇ:

Bu protokolün amacı; İzmir il sınırları içinde sağlıklı kentleşme ve nitelikli bir yapılaşma ile halk sağılığı, tarih, kültür, doğa, çevre ve ekolojik değerlerin korunması  faaliyeti için gerekli olan mimarlık ve mühendislik ve şehir plancılığı hizmetlerinin; ilgili mevzuata, bilimsel teknik esaslara, mesleki ve teknik kurallara, kent kültürü ve kimliği ile kentin ana planlarına uygun olarak yerine getirilebilmesi yönünde, ilgili Meslek Odalarıyla Belediye arasında bilimsel teknik işbirliğini gerçekleştirmek, üretilen hizmetlerin daha verimli ve hızlı kılınmasını ve tarafların bu yöndeki ortak sorumluluklarını sahip çıkarak karşılıklı dayanışma içerisinde yerine getirmelerinin kurallarını belirlemek, tüm bu çalışmaların kamu ve toplum yararı çerçevesinde yaşama geçirilmesini sağlamaktır.

Madde 3. YASAL DAYANAK:

Bu protokol,  5393 sayılı Belediye Kanununun 13 üncü, 75 inci maddeleri ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun 2 nci maddesinin (c) bendi uyarınca hazırlanmıştır.

Madde 4. SORUMLULUKLAR:

Taraflar bu protokol çerçevesinde aylık düzenli toplantılarla, bir tarafın talebi üzerine bir araya gelerek ya da karşılıklı sunulan raporlarla hukuki düzenlemeler çerçevesinde Protokolun Madde (2) Amaç  maddesi kapsamında kente ilişkin ihtiyaç duyulan konuları değerlendirmek ve bu konuda gerekli düzenlemeleri yapmakla, halka daha nitelikli hizmet sunulabilmesi için ortak mesleki faaliyet denetimi ve teknik işbirliği yapmakla sorumludurlar.

Madde 5. MESLEK ODALARININ GÖREVLERİ:

5.1- Meslek Odaları; Uzmanlık alanına giren konularda Amaç maddesi kapsamına giren konularda Belediye ile ilişkiye geçerek görüş ve önerilerini sunar.

5.2- Üyelerince plan, fen, sağlık ve çevre şartları ile ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yapılan mimarlık, mühendislik ve şehir planlama hizmetlerinin bilimsel, teknik esaslara ve diğer mesleki kural ve standartlara uygun yapılması konusunda üyelerine gerekli duyuru, bilgilendirme ve düzenlemeleri yapar.

5.3- Üyelerinin 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı TMMOB Kanunu uyarınca, ilgili meslek odasına kayıtlı olmalarından, büro tescillerini yaptırmalarından, yıllık tescil yenileme belgelerini almalarından; mesleki hizmeti yapabilmesi ve sorumluluğunu üstlenebilmesi için gerekli mesleki yeterlilik ve koşulları taşımalarını sağlar.

Madde 6. BELEDİYENİN GÖREVLERİ:

6.1- Madde 2 kapsamına giren konularda Meslek Odalarının yazılı ya da sözlü görüşlerini ister, gerekirse ortak çalışma grupları kurulması için belediye teknik elemanlarını görevlendirir. Bu kapsamda kent için hazırlanacak her türlü plan ve yönetmelik çalışmalarında Meslek Odalarının katkı ve katılımını sağlar,

6.2- Yetki alanı sınırları içinde harita, imar planı, parselasyon planı, etüt, proje ve proje uygulaması hizmeti üretmek isteyen, GSM Ruhsatı başvurularında ve ara denetimlerde mevzuat uyarınca zorunlu olarak çalıştırılması gerekenler ile fenni mesuliyet üstlenmek isteyen mimar, mühendis ve şehir plancılarının, 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı TMMOB Kanunu uyarınca, ilgili odanın yönetmelikleri ile belirledikleri usul ve esasların gerektirdiği düzenlemeleri ve belgeleri arar.

6.3- Bünyesinde çalıştırdığı yasal zorunluluğu olan mühendis, mimar ve şehir plancılarının meslek odasına kayıt belgesini arar.

6.4- Bünyesinde görev yapan tüm meslek odası mensuplarına TMMOB’nin belirlediği asgari ücretten az ödeme yapamaz.

Madde 7. KURALLAR:

7.1-) Bu protokolün uygulanmasında, ihtiyaç duyulacak ayrıntılı düzenlemeler ve protokol maddelerinde yapılacak değişiklikler Belediye ile protokole taraf meslek odaları arasında müştereken yapılacaktır.

7.4-) Belediye ve her bir meslek odası bu protokol kapsamı dışında farklı protokoller yapabilir ya da çalışma grupları oluşturabilirler.

7.5-) Anlaşmazlık durumunda her iki tarafın oluşturacağı heyetler ile uzlaşma aranacaktır.

Madde 8. PROTOKOLUN SÜRESİ

8.1) Protokolün süresi, imzalandığı tarihten itibaren 5 (beş) yıl geçerli olacaktır. Bu sürenin bitiminden önce taraflarca fesih ile ilgili bir talep olmaması halinde, 5 (beş) yıl süreyle geçerli olmak üzere protokol uzatılmış sayılacaktır.

8.2) Taraflardan birinin talebi doğrultusunda bu protokol fesih edilir.

Madde 9. YÜRÜRLÜK

Bu protokol, tarafların imzalaması ile yürürlüğe girer. 9 (dokuz) maddeden ibaret olan iş bu protokol 21/10/2019 tarihinde taraflarca üç nüsha olarak tanzim ve imza edilmiştir.