Mimarlar Odası’nın Davacı Olduğu Şirinyer Parkı Nazım İmar Planı Değişikliği Davasından İptal Kararı Çıktı

Mimarlar Odası’nın Davacı Olduğu Şirinyer Parkı Nazım İmar Planı Değişikliği Davasından İptal Kararı Çıktı

TMMOB Mimarlar Odası Genel Başkanlığı’nın davacı olduğu Şirinyer İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 09.11.2016 tarihinde onanan “Buca İlçesi Şirinyer Parkı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği” ile ilgili dava sonuçlandı. Dava kapsamında, bahsedilen değişiklik ile, kamu mülkiyetinde bulunan ve imar planlarında yeşil alan olarak gösterilen Şirinyer Parkı’nın yapılaşmaya açıldığı, planın katılımcı anlayıştan uzak bir anlayışla hazırlandığı, imar mevzuatına, şehircilik ilkelerine ve kamu yararına aykırı olduğu ifade edilerek kararın iptali talep edilmişti.

İzmir 3. İdare Mahkemesi dava sonucu olarak, dava konusu “nazım imar planının, üst ölçekli planlara uygun olmakla birlikte, imar mevzuatına, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına uygun olmadığı” kanaatine ulaştığını bildirip işlemin iptaline karar verdi.