Mimarlık Öğrencileri Yazı Yarışması 2012


Son Teslim Tarihi: 01.10.2012

Amaç Mimarlar Derneği 1927 tarafından 4 yıl önce başlatılan "Mimarlıkta Eleştirel Okumalar - Yazı Yarışması"nın amacı; mimarlık öğrencilerini, güncel mimarlık konularına ilişkin kitap, makale vb. çalışmaları izlemeye ve bunları değerlendirerek kendi özgün görüşlerini yazılı olarak anlatmaya özendirmek ve bu doğrultudaki çalışmaları ödüllendirmektir.
Ödüllendirilen ve yayına değer bulunan yazılar bir kitapta derlenerek yayınlanacaktır.
Bu yıl yarışmanın konusu : "İmge mi Mimarlık mı? / İmge - Kent - Meta" olarak belirlenmiştir.

Konu Üzerine
Eleştiri, özgür düşüncenin olduğu kadar toplumsal gelişimin de en önemli aracıdır. Eleştiri, sorumluluk almak demektir. Eleştirel okuma, yerleşik bir mimarlık kültürünün oluşmasından öte; mimarlığın toplumsal bir olgu olduğunun içselleştirilmesinin ve dolayısıyla, mimarlık düşün ve uygulamasının "özgürleştirici" bir nitelik edinebilmesinin bir ön-koşuludur. Bu nedenle, mimarlığın kuramsal çatkı ve uygulamaları, ezber bozan okumalar, aykırı yaklaşımlar ve duruşlarla sınanmalı ve eleştirel okumanın araç ve yöntemleriyle yeniden ve ısrarla tartışmaya açılmalıdır.

Mimarlar Derneği-1927, betimlediğimiz türden eleştirel okumaların yaygınlaşmasına katkıda bulunmakta; mimarlığın salt yaratıcı olmanın ötesinde, özgürleştirici bir nitelik de edinmesi gerektiğine işaret ederek, günümüz mimarlığının geleceğin mimarlığına nasıl bir alt yapı hazırladığının izini genç araştırmacıların aracılığıyla sürmektedir.

Mimarlığı imgeden bağımsız düşünmek nasıl olanaksızsa, imge üzerinden değerlendirmek de o derece indirgemeci bir tutum sayılır. Postmodernizmle birlikte, mimarlıkta imgenin sembolik değeri yeniden ön plana çıkmış ve kuramsal bir çerçeveye oturtulmuştur. Günümüzde mimarlık ve imge ilişkisinde çeşitli yaklaşımlar gözlenmektedir. Bunlardan ilki bağlamsallığı ön plana çıkaran bir yaklaşım olarak tariflenebilirken, ikincisi, yeni tarihselci bir bakışla bu ilişkiyi özgün bağlamından kopuk, bambaşka bir çerçevede ele alan bir yaklaşım olarak değerlendirilebilir.

Üçüncü yaklaşım ise, herhangi bir bağlam gözetmeyen, teknolojik temsil olanaklarının da yardımıyla yaratılan imge dünyasına denk düşer. Hatta ikinci ve üçüncü yaklaşımın örnekleri, gerek mimari, gerekse kentsel ölçekte ilkinden çok daha fazladır ve bu durum, ülkemiz için de geçerlidir. Özellikle, kentsel ölçekte,"kentsel dönüşüm" ve"çılgın kent" projeleri, kendi bağlamından koparılmış ya da bağlamı olmayan imgeler aracılığıyla birer pazarlama aracı olarak farklı kültür ortamlarında sıklıkla kullanılmaktadır: Kentsel mekânın imge üzerinden pazarlanıp satılması, aklımıza "imge-kent-meta" üçlemesini getirmektedir. Bu üçlemenin sembol, değer, dil, söylem açılarından çok boyutlu tartışılarak, mimari gündemin değişkenlerinin nasıl belirlendiğinin ortaya konulması gerekmektedir.

Mimarlar Derneği 1927, değişen mimari paradigmaların özgün ancak eleştirel okumalara gereksinim duyduğuna inanmakta ve genç araştırmacıları, Türkiye mimarlık kültürüne katkıda bulunmaya davet etmektedir.

(Konunun daha iyi kavranmasına yardımcı olabilecek, değişik yazarlardan alıntılanan bazı metinler Derneğin www.md1927.org.tr web sitesinde "Yardımcı Okumalar" başlığı altında verilmektedir.)

Koşullar
Bu yarışmaya, Türkiye ve yurt dışında; mekân, çevre ve kent konusunda tasarım eğitimi veren okulların, lisans ve yüksek lisans öğrencileri ile bu okullardan son bir yıl içinde mezun olanlar katılabilir.
Yazı dili Türkçedir.
Yarışmaya katılan yazılar daha önce yayımlanmamış olmalıdır.
Katılımcılar, yarışmaya tek metinle katılabilir.
Birden fazla yazar ortak bir metinle yarışmaya katılabilir
Ödüllendirilen çalışmaların yayın hakkı Mimarlar Derneği 1927'ye aittir.
Teslim edilen yazıların tamamı, kimliği kapatılmış olarak Derneğin www.md1927.org.tr web sitesinde ilgi duyanların okumasına sunulup açık bir tartışma ortamı yaratılacaktır.
Dernek yönetiminde görevlilerin, Değerlendirme Kurulu üyeleri ve yarışma ile ilgili görevleri bulunanların birinci derece yakınları yarışmaya katılamazlar.

Sunum Şekli
Yarışmaya gönderilecek yazılar, düzyazı formatında 1000 - 1500 kelime dolayında olmalı, bilgisayar ortamında hazırlanmalıdır. Dipnotlar ve kaynakça bu sınırın dışındadır. Dileyenler yazılarına görsel malzeme ekleyebilirler.

Yazılarda, genel olarak akademik çalışmalar için geçerli yazım kurallarına uyulması beklenilmektedir.

Yazıların Gönderilmesi
Katılımcılar yazılarını, e-posta yoluyla Derneğin info@md1927.org.tr adresine gönderecekleri iletiye dosya olarak ekleyeceklerdir. İleti başlığında konu bölümüne "Mimarlıkta Eleştirel Okumalar: 4" yazılacak, ayrıca iletide katılımcı: 1- Şartnamede belirtilen yarışma koşullarını aynen kabul ettiğini,
2- Adı ve soyadını,
3- Okul, bölüm ve sınıfı ile öğrenci numarasını,
4- Eğer son bir yıl içinde mezun olmuşsa mezuniyet tarihini,
5- Adres ve iletişim bilgilerini yazacak,
6- Öğrenci olduğuna ilişkin ilgili fakülte veya bölümden alınmış belge kopyasını iletiye ekleyecektir.

Kimlik bilgileri raportör tarafından dosyalanarak saklanacak, metinler Değerlendirme Kurulu üyelerine, yazarının kimliği kapatılmış olarak dağıtılacaktır.

Yarışma Takvimi
Son yazı gönderme tarihi ve saati: 1 Ekim 2012 Pazartesi, saat 24.00
Yarışma sonuçlarının açıklanması: 31 Ekim 2012 Salı

Değerlendirme Kurulu Üyeleri
Değerlendirme Kurulu; Haldun Ertekin, Serpil Özaloğlu, Güven Arif Sargın, Arif Şentek, Semra Uygur'dan oluşmaktadır.
Değerlendirme Kurulu üyelerinden çalışmaya katılamayacak durumda olanların yerine yeni bir üye, Dernek Yönetim Kurulu tarafından atanacaktır. Dernek Yönetim Kurulu, çalışmaları yürütmesi için bir raportör görevlendirecektir.

Ödüller
Yarışmanın toplam ödülü olan 3.500 TL, başarılı bulunan katılımcılara, Değerlendirme Kurulunun uygun göreceği tutarlarda dağıtılacaktır.

Yarışmadan Çıkarma
Aşağıda belirtilen hususlara uymayan çalışmalar, jüri kararı ile tutanağa geçirilmek koşuluyla yarışmadan çıkartılır.
1- İçinde metnin sahibini tanıtan işaret bulunan yazılar,
2- Şartnamede uyulması zorunlu olduğu belirtilen koşullara uymayan yazılar,
4- Daha önce yayımlanmış yazılar
5- Kaynağı belirtilmeksizin alıntı kullanılmış olan yazılar.

İLETİŞİM
Adres: Mimarlar Derneği 1927
Birlik Mahallesi 406 Sokak No. 9/B Çankaya-Ankara
Telefon: (312) 495 06 64-65
Faks: (312) 495 06 66
e-posta: info@md1927.org.tr
web: www.md1927.org.tr