İçişleri Bakanlığından:
YAPI RUHSATI VE YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ KULLANILMASINA
İLİŞKİN MECBURİ STANDARD TEBLİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 15.08.2012
Resmi Gazete Sayısı: 28385

Amaç ve dayanak
MADDE 1 -(1) Bu Tebliğ, yapı ruhsatı ile yapı kullanma izin belgelerinin standardını ve bu belgelerin kullanım şeklini belirlemek üzere 14/2/1985 tarihli ve 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu, 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanunu, 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve 10/11/2005 tarihli ve 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kurumu Kanununa dayanılarak çıkarılmıştır.

Standard yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi kullanım zorunluluğu

MADDE 2 - (1) Türk Standardları Enstitüsü Başkanlığı Teknik Kurulunun 19/7/2012 tarihli toplantısında tadil edilen TS 8737 Yapı Ruhsatı ve TS 10970 Yapı Kullanma İzin Belgesi standardları, bu Tebliğin Resmî Gazete'de yayımı tarihinde mecburi uygulamaya konulur.
(2) 31/7/2006 tarihli ve 26245 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğe göre numaralama çalışmasını tamamlayıp Ulusal Adres Veri Tabanına girişini tamamlayan yetkili idareler bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren söz konusu belgeleri Ulusal Adres Veri Tabanı ile eşleştirerek eş zamanlı olarak düzenler.

Ulusal Adres Veri Tabanına işleme zorunluluğu
MADDE 3 - (1) Yapı ruhsatı veya yapı kullanma izin belgesi düzenlenecek adres, Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre numaralamada yetkili idarelerce Ulusal Adres Veri Tabanına işlenir.

Formların düzenlenmesi
MADDE 4 -
(1) Yetkili idareler standard yapı ruhsatı ile yapı kullanma izin belgesini ilgili standardların eklerinde yapılan açıklamalara uygun şekilde düzenler.

Belgelerin ilgili kuruluşlara gönderilmesi
MADDE 5 -
(1) Standard yapı ruhsatı ile yapı kullanma izin belgeleri, formların eklerinde belirtilen kurum ve kuruluşlara süresi içinde gönderilir.

Standardın temini
MADDE 6 -
(1) Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin Belgesi Standardları, TSE'nin merkez teşkilatı veya illerdeki temsilciliklerinden temin edilir. TSE'nin ve il temsilciliklerinin iletişim bilgilerine TSE'nin internet sitesinden (http://www.tse.org.tr) ulaşılır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 7 -
(1) 30/1/2007 tarihli ve 26419 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin Belgesi Kullanılmasına İlişkin Mecburi Standard Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 8
- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 9 -
(1) Bu Tebliğ hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.