Birliğimiz TMMOB ve Mimarlar Odası ileTam Bir Dayanışma İçindeyiz Ne İktidarın Baskıları Ne de YandaşMedyasının Yalan ve Tehditleri Bizleri Kamusal, Toplumsal, Mesleki Yararları Savunmaktan Alıkoyamaz


Kamuoyu, siyasi iktidarın Türk Mühendis ve MimarOdaları Birliği (TMMOB) ve bağlı Odalarını etkisizleştirmeye; kamusal hizmet,kamusal denetim, kamusal-toplumsal yarar fonksiyonlarından arındırmaya ve rantyağmasının önünde oluşturduğumuz engelleri yıkmaya yönelik girişimleri ile buyöndeki mevzuat değişikliği hamlelerini bilmektedir. Şimdi de yandaş medya ve bazı köşe yazarları,hatta cumhurbaşkanının bir danışmanı ile bir milletvekili, son 10 gündür ağızbirliği etmişçesine, neredeyse aynı cümleler ile üst birliğimiz TMMOB veMimarlar Odası'na yönelik, kendi kültürlerine uygun düzeysiz, yalan, iftira,hakaret ve suçlamalarda bulunmaktadır. Ve bir milletvekili, Odalarındenetiminin Sayıştay'da olduğunu ama bu denetimin de yapılmadığını zannettiğinisöyleyerek, kamu işleyişinden bihaberliğinin harika bir örneğini veriyor! Birbaşkası, Odaların yetkilerinin cumhurbaşkanında bile olmadığı gibi kargalarınbile güleceği sözler söyleyebiliyor.

Dertleri, TMMOB ve Mimarlar Odası ile bizTMMOB'ye bağlı bütün Odaların tarih, kültür, doğa, kent ve kır, enerji, maden,tarım, gıda rantları önünde engel oluşturmamız, sanayisizleştirme süreci veözelleştirme talanına dur dememizdir. Kurulduğu tarihlerden bu yanaiktidarların karar ve tasarruflarını toplumsal yarar ve mesleki faydasüzgecinden geçiren, mesleki-bilimsel doğruları dayanak alarak muhalif tavrınıülkenin en karanlık dönemlerinde bile sergilemekten geri durmayan TMMOB vebağlı Meslek Odaları, AKP iktidarının ve yandaş medyasının önde gelenhedeflerinden biridir. Ancak bilinmesini isteriz ki, rant politikaları ile kentlerimizi,yaşam alanlarımızı, doğayı ve tüm çevremizi talan eden AKP'ye karşı çıkan TMMOBve bağlı Odaları, Anayasa ve hukuktan aldığı güçle kamusal ve toplumsal yararilkesinden asla taviz vermemiş, bilimsel-mesleki kabullerin taşıyıcısı,savunucusu olmuştur. TMMOB ve bağlı Odaların, AKP ve yandaşlarınınhavsalasının almayacağı ölçüde temiz olduğu kamuoyunca bilinmektedir. 12 Martve 12 Eylül gibi baskı dönemlerine nasıl direndi isek, AKP iktidarınınbaskılarına da onurlu bir şekilde direneceğimiz açıktır, kesindir. AKP'ninTMMOB ve Odalarına yönelik baskıcı bir zihniyetle vesayet kurmak üzere yaptığıtüm düzenlemelerin geri alınması, Odaların özerk ve bağımsız yapılarınıngüçlendirilmesi ve kamu-toplum yararı ile kamusal hizmet üretimi içinmücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz. Kamuoyuna sesleniyoruz. Ellerimiz temiz, alnımızak, başımız diktir. TMMOB'ye bağlı Odalar Anayasa'nın 135. maddesine görekurulmuş kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarıdır, demokratik meslekOdalarıdır. Her bir Odamızın Anayasa'dan ve 6235 sayılı TMMOB Yasası'ndanaldığı yetkiyle oluşturduğu uygulama yönetmelikleri doğrultusunda GenelKurulları, Yönetim Kurulları, Onur Kurulları, Denetleme Kurullarıbulunmaktadır. Bu kurullar Anayasa'nın amir hükümleri doğrultusunda Odalarınher türlü idari ve mali denetimlerini gerçekleştirmektedir. Her bir kuruşakadar gelir ve giderlerimizin denk bütçe esasıyla yapılan bütün dökümü, genelkurul çalışma raporlarında, dönem içlerinde hazırlanan raporlarda yer almaktave web sayfalarımızda yayımlanmaktadır. İddia ediyoruz, TMMOB'ye bağlı meslekOdaları, AKP hükümeti ve Sayıştay denetiminden kaçırılan tüm kurum vekuruluşlardan şeffaf ve temizdir. Ne iktidarın baskıları ne de yandaş medyasınınyalan ve tehditleri bizleri kamusal, toplumsal, mesleki yararları savunmaktanve gerçekleri teşhir etmekten alıkoyamayacaktır. Meslek Odaları susmadı,susmaz; güneş balçıkla sıvanamaz. 01.07.2015  

• Bilgisayar Mühendisleri Odası

• Çevre Mühendisleri Odası

• Elektrik Mühendisleri Odası

• Fizik Mühendisleri Odası

• Gemi Makinaları İşletme Mühendislerin Odası

• Gemi Mühendisleri Odası

• Gıda Mühendisleri Odası

• Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası

• İçmimarlar Odası

• İnşaat Mühendisleri Odası

• Jeofizik Mühendisleri Odası

• Jeoloji Mühendisleri Odası

• Kimya Mühendisleri Odası

• Maden Mühendisleri Odası

• Makina Mühendisleri Odası

• Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası

• Meteoroloji Mühendisleri Odası

• Mimarlar Odası Orman Mühendisleri Odası

• Petrol Mühendisleri Odası

• Peyzaj Mimarları Odası

• Şehir Plancıları Odası

• Tekstil Mühendisleri Odası

• Ziraat Mühendisleri Odası