İZMİR KONAK BELEDİYESİ HİZMET BİNASI VE YAKIN ÇEVRESİNİN DÜZENLENMESİ MİMARİ PROJE YARIŞMA İLANI


1 – Yarışmanın Şekli ve Türü;

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 23 ve 53 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmış, Mimarlık Peyzaj Mimarlığı Mühendislik Kentsel Tasarım Projeleri Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği’ ne istinaden İzmir Konak Belediyesi’nce düzenlenen ‘Serbest Ulusal Tek Kademeli Mimari Proje Yarışması’dır.

2 – Yarışmanın Konusu ve Amacı;

İzmir Konak Belediyesi Hizmet Binası yakın çevresi ile birlikte çağdaş, katılımcı ve şeffaf belediyecilik anlayışı gereği erişilebilir bir yapı olarak, içinde bulunduğu bölgenin yapısal ve sosyal anlamda geliştirici öğesi olarak tasarımıdır.
İzmir Konak Belediyesi Hizmet Binası ve Yakın Çevresinin Düzenlenmesi Mimari Proje Yarışması ile kültür, sanat, bilim ve çevre değerleri gözetilerek, çok sayıda seçenekten ekonomik, işlevsel, yenilikçi ve sürdürülebilir yapısal ve çevresel çözümlerin seçilmesi, müelliflerin saptanması ve güzel sanatların teşviki amaçlanmaktadır. Kent ve kentlinin çok boyutlu kullanımına imkân tanıması arzulanan belediye hizmet binasının, gerek tasarım gerek inşa gerekse işletme yönleriyle teknolojinin getirdiği yeni ve akılcı çözümlere odaklanması, engelsiz tasarım, çevre ve enerji konularındaki hassasiyetiyle İzmir Konak Belediyesi yönetim anlayışının doğaya ve insana bakışının sembolü olması amaçlanmalıdır.
Tasarlanacak yapının yakın çevresi ile kurduğu ilişki göz önüne alındığında, bölgesindeki kentsel gelişimin başlangıcı niteliğine sahip olması beklenmektedir.
Proje alanının yakın çevresinde parseller için, yürürlükte bulunan 1/1000 ölçekli plan notlarında verilen imar hakları saklı kalmak kaydıyla, kütle önerisi getirilmesi beklenmektedir.

3 – Yarışmanın Yeri;

İzmir İli Konak İlçesi Yenidoğan Mahallesinde Gaziler Caddesi ile Yeşildere Caddesi kesişiminin güneydoğu tarafında yer alan ve yürürlükte bulunan 1/1000 ölçekli imar planında belediye hizmet alanı (BHA) olarak tanımlı 8053 ada 1 parsel ve 8054 ada 1 parsel ve ekli çalışma alanı paftasında gösterilen  etkileşim alanını kapsar.
Yarışmanın yeri, Konak Belediyesi sınırları içerisinde kültürel eşik değeri taşıyan konumdadır.

4 – Yarışmaya Katılma Esasları;

Yarışmaya katılacak yarışmacıların aşağıdaki hususları yerine getirmesi şarttır. Ekip olarak katılanların her birinin, Bu Maddenin 5. bendi dışında, diğer koşulların tamamına uymaları zorunludur. Ekip olarak katılanların, idareyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekipten birini ekip temsilcisi olarak belirtmesi ve ekip temsilcisinin mimar olması gerekir. Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri idareye karşı müşterek ve müteselsilen sorumludurlar.

Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar;

  • Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mimarlar Odası üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak,
  • Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,
  • Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,
  • Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak,
  • Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek, (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir.)
  • Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,
  • Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak,

Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.


5 – Yarışma Süresi ve Takvimi;


Yarışmanın İlanı29/04/2015
Son Soru Sorma Tarihi29/05/2015
Cevapların Gönderilme Tarihi04/06/2015
Proje Teslim Tarihi28/07/2015

Jüri değerlendirme toplantılarına projelerin son teslim tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başlayacaktır. Sergi ve kolokyum tarihi ve yeri yarışma sonuçlarının ilanı ile birlikte duyurulacaktır.6 – Jüri Üyeleri ve Raportörler;

 
Danışman Jüri Üyeleri
1
Sema PEKDAŞ
Avukat
Konak Belediye Başkanı
 
2
Eser ATAK
Yüksek Şehir Plancısı
Konak Belediye Başkan Yard.
 
3
İlker KAHRAMAN
Yard. Doç. Dr. Mimar, DEÜ
 
4
Tevfik TOZKOPARAN
Mimar, ODTÜ
İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı
 
5
Hasan TOPAL
Mimar, KTÜ
Mimarlar Odası İzmir Şube Başkanı
 
 
 
Asli Jüri Üyeleri
1
Cem SORGUÇ
Mimar (Jüri Başkanı), MSÜ
 
2
Nevzat SAYIN
Mimar, EÜ
 
3
Ali Muzaffer TUNÇAĞ
İnşaat Yüksek Mühendisi, DEÜ
 
4
Semra UYGUR
Yüksek Mimar, ODTÜ
 
5
Zehra AKDEMİR
Doç. Dr. Mimar, ODTÜ
 
 
 
 
Yedek Jüri Üyeleri
1
Mustafa Emre ERGÜL
Yard. Doç. Dr. Mimar, MSÜ
 
2
Gökçeçiçek SAVAŞIR
Doç. Dr. Mimar, ODTÜ
 
3
Necati ATICI
İnşaat Yüksek Mühendisi, DEÜ
 
 
 
 
Raportörler
1
Aydemir BAŞARGAN
Mimar Raportör
Konak Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü
 
2
Ozan Savaş CAN
İnşaat Mühendisi Raportör
Konak Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü
 
3
Ebru ASLAN
Raportör Yardımcısı
Konak Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü
 7 – Ödül Tutarları ve Ödeme Biçimleri;

Birincilik Ödülü50.000,00TL (EllibinTürkLirası)
İkincilik Ödülü40.000,00TL (KırkbinTürkLirası)
Üçüncülük Ödülü25.000,00TL (YirmibeşbinTürkLirası)
Mansiyon14.000,00TL (OndörtbinTürkLirası)
Mansiyon14.000,00TL (OndörtbinTürkLirası)
Mansiyon14.000,00TL (OndörtbinTürkLirası)
Mansiyon14.000,00TL (OndörtbinTürkLirası)
Mansiyon14.000,00TL (OndörtbinTürkLirası)

Yarışmacılara ödenecek ücret, ödül, mansiyon bedelleri en geç yarışma sonucunun ilanını izleyen 30 (otuz) gün içerisinde sahiplerine veya yasal vekillerine banka aracılığı ile net olarak ödenir.

8 – Yarışma Başvurusuna İlişkin Esaslar;

Yarışmaya katılmak isteyenler 50,00TL (Elli Türk Lirası) karşılığında “İzmir Konak Belediyesi Hizmet Binası ve Yakın Çevresinin Düzenlenmesi Mimari Proje Yarışması” şartnamesini alabileceklerdir. Yarışma şartname bedelinin “İzmir Konak Belediyesi Hizmet Binası ve Yakın Çevresinin Düzenlenmesi Mimari Proje Yarışması” açıklaması ile Konak Belediyesine ait Vakıfbank Gazi Bulvarı Şubesi TR 330001500158007292290568 no’lu hesaba veya Konak Belediyesi Tahsilat Veznelerine yatırılması ve alınacak dekontun yarışma raportörlüğüne ibrazı ile şartname ve ekleri elden alınabileceği gibi dekont ile isim, adres, telefon, e-posta bilgilerini içeren belgenin e-posta ile raportörlüğe gönderilmesi sonrasında yarışma şartnamesi ve ekleri adreslerine gönderilecektir.


9 – Yer Görme Zorunluluğu;

Yer görme zorunluluğu yoktur ancak jüri yer görmeyi tavsiye eder.


10 – Yarışmayı Düzenleyen İdareye İlişkin İletişim Bilgileri;

Yer görme zorunluluğu yoktur ancak jüri yer görmeyi tavsiye eder.


Adı:İZMİR KONAK BELEDİYESİ – İZMİR KONAK BELEDİYESİ HİZMET BİNASI VE YAKIN ÇEVRESİNİN DÜZENLENMESİ MİMARİ PROJE YARIŞMA RAPORTÖRLÜĞÜ
Adres:Kentsel Tasarım Müdürlüğü SSK Blokları B3 Blok Kat 5 Konak - İZMİR
Tel: 0 (232) 484 53 00 – 3524 – 3531
Fax: 0 (232) 445 07 01
Web Adresi: www.konak.bel.tr
E-posta: yarisma@konak.bel.tr

Sema PEKDAŞ
Konak Belediye Başkanı