27. ULUSLARARASI YAPI ve YAŞAM KONGRESİ / 01-02 EKİM 2015 BURSA

KONGRE TEMASI: KENTSEL BOŞLUĞUN DİLİ


Bireylerin yaşamlarında birliktelik ve sosyalleşmeye yöneldikleri, çeşitli sosyal, kültürel ve farklı etnik grupların bir araya gelerek buluşmalarına olanak sağlayan, yaşam alanları ve kentsel öznelerin oluşturduğu kamusal alanlar kentsel kimliğin önemli mekânlarıdır.

Bireyler, sosyo-kültürel yaşantılarını kentsel fiziki çevre yapısıyla birlikte bu alanlarda şekillendirir ve geliştirirler. Bir anlamda kent yaşantısı, birey-toplum ilişkisinin desteğiyle bu kamusal alanlarda oluşmaktadır. Meydanlar, sokak ve caddeler, yeşil alanlar, arayüzler ve giderek AVM’ler kentsel (kamusal) alanların unsurları; bireyin sosyalleşerek toplumu oluşturduğu mekânlar haline gelmektedirler.

İçinde bulunduğumuz süreçte plansız ve denetimsiz gelişimini sürdüren kent oluşumları, bireylere gerekli yaşam alanları sunamıyor olmalarının ötesinde, sosyalleşme imkânları konusunda da yetersiz kalmaktadır. Bu biçimde oluşan kentlerde farklı sosyal özellikleri taşıyan grupları bir araya getiren unsurların temelinde, dinsel veya etnik düşünce yapılarının öne çıktığı görülür. Toplumda ayrışmalar oluşturan gruplaşmaların, sosyal, siyasal olaylar karşısında birbirlerine karşı oldukları da görülmektedir. Bunun başlıca nedeni siyasetin bu kutuplaşmalara fırsat vermiş ve veriyor olmasıdır. Ne yazık ki birçok ülkede planlama süreçleri, kapalı kapılar ardında, katılımcılığı yok sayarak, mimar ile kent plancılarını, birçok diğer uzmanlık dallarını ve daha da önemlisi kullanıcı taleplerini dışlayarak yürütülmekte ve topluma dayatılmaktadır. Bu gibi demokratik geleneği olmayan, siyasetin inanç ve düşünce yapısı üzerinde gelişim gösterdiği ülkelerde kamusal mekânların dili üzerine tartışmanın ülkelerin gelecekleri açısından önemli olduğuna inanıyoruz.

Bu bağlamda gerçekleşecek 27. Uluslararası Yapı ve Yaşam Kongresi’nin, ulusal ve uluslararası alanda akademisyenlerin, araştırmacıların, yerel yönetimlerin, sivil toplum örgütlerinin, girişimcilerin ve kentlilerin katılımıyla kapsamlı ve çok boyutlu bir tartışma ortamını oluşturmasını bekliyoruz.

KENTSEL (KAMUSAL) ALANLARIN İRDELENMESİ
Bu bağlamda kentsel (kamusal) alanların çeşitlendirilmesi, kent ölçeğindeki yeri, nitel ve nicel özellikleri, işlevsel ilişkileri değerlendirilecektir.

PLANLAMA VE TASARIM STRATEJİLERİ VE UYGULAMALARI
Kamusal mekânların planlanması ve tasarlanması sürecinde gözetilen veya göz ardı edilen ekonomik, sosyal, kültürel ve fiziksel yaklaşımlar ele alınacaktır.

SOSYO-EKONOMİK OLGULAR
Toplumsal katmanların ekonomik ilişkileri değerlendirilecek ve bu ilişkilerin kentsel mekâna etkileri tartışılacaktır.

SOSYO-KÜLTÜREL OLGULAR
Farklı toplum katmanlarının ilişkileri ve içe dönük yapılanmalarının ele alınıp sosyal ve kültürel bağlamda irdelenmesi beklenmektedir.


Alt başlıklarıyla ana tartışma akslarını oluşturacak olan kongrede; Kongre ana teması kapsamında geliştirilecek ve bağlamsal olarak ana temayla ilişki kurma potansiyeline sahip farklı çalışmalar da kongre içeriğinin zenginleştirilmesi açısından ilgiyle karşılanacaktır.

Uluslararası Yapı ve Yaşam Kongresi, 27. yılında da dünya mimarlık ortamına katkı sağlayacak bir bilimsel tartışma ortamını sağlayabilme hedefiyle 1-2 Ekim 2015 tarihlerinde Bursa Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecektir. Kongre içeriğinin, siz değerli akademisyenler, araştırmacılar, meslek insanları ve konuya ilgili kişi, kurum ve kuruluşların katkılarıyla zenginleşmesini ve TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi ev sahipliğinde gerçekleşecek bu önemli organizasyonda bir arada olmayı dileriz.

27. Uluslararası Yapı ve Yaşam Kongresi Bilimsel Kurulu
İlk duyuru 30 Mart 2015 Pazartesi        
Bildiri özetlerinin iletilmesi 29 Mayıs 2015 Cuma      
Bildiri özetlerinin değerlendirilmesi ve ikinci duyuru 19 Haziran 2015 Cuma        
Bildiri tam metinlerinin iletilmesi 14 Ağustos 2015 Cuma      
Bildiri tam metinlerinin değerlendirilmesi ve son duyuru 31 Ağustos 2015 Pazartesi  
Düzeltilmiş tam metinlerin teslimi 18 Eylül  2015 Cuma        
Kongre 01-02 Ekim 2015              


BİLİMSEL KURUL /Scientific Committee

Bora AKÇAY, Y.Mimar/ M.Arch
A.Işık AYDEMİR, Prof. Dr.Y.Mimar/ Prof.Dr. M.Arch
Aydan BALAMİR, Prof. Dr.Y.Mimar/ Prof.Dr. M.Arch
Cana BİLSEL, Prof. Dr.Y.Mimar/ Prof.Dr. M.Arch
Bernd BORGHOFF, Prof. Dr.Y.Mimar/ Prof. Dipl.-Ing.M.Arch
Ataman DEMİR, Prof. Dr.Y.Mimar/ Prof.Dr. M.Arch
Neslihan DOSTOĞLU, Prof. Dr.Y.Mimar/ Prof.Dr. M.Arch
Ulrich EXNER, Prof. Dr.Y.Mimar/ Prof. Dipl.-Ing.M.Arch
Korhan GÜMÜŞ, Y.Mimar/ M.Arch
ERSEN GÜRSEL, Y.Mimar/ M.Arch
M.H.ILIAS, Prof. Dr.Y.Mimar/ Prof.Dr. M.Arch
Aykut KARAMAN, Dr.Y.Mimar/ Prof.Dr. M.Arch
Nuzhat KAZMİ, Prof. Dr.Y.Mimar/ Prof.Dr. M.Arch
Agnes VAN DER MEIJ , Y.Mimar/ M.Arch
Christiane GARNERO MORENA, Prof.Peyzaj Mimarı/Prof.Landscaper
Derya OKTAY, Prof. Dr.Y.Mimar/ Prof.Dr. M.Arch
Hasan ÖZBAY, Y.Mimar/ M.Arch
Can ŞİMŞEK, Mimar/ Architect
Murat TAŞ, Doç Dr.Y.Mimar/Assoc. Prof.Dr.M.Arch
Melih TÜRA, Mimar/ Architect
Handan TÜRKOĞLU, Prof. Dr.Y.Mimar/ Prof.Dr. M.Arch
MİMARLAR ODASI BURSA ŞUBESİ YÖNETİM KURULU
Board of Chamber of Architects Bursa Section

Can ŞİMŞEK, Başkan / Chair
Erdem YURDUSEVER, 2. Başkan / Vice Chairman
Banu BAYRAK TÜMER, Sekreter Üye / Secretary Member
Üzeyir GÜVEN, Sayman Üye / Treasurer
Burçak ŞİRİN, Üye / Member
Seyhun ÖNER, Üye / Member
Tanju YÜZEN, Üye / Member


İLETİŞİM:
Tel: +90.224.453 56 00
(Pbx) Fax: +90.224.453 56 01

ADRES:
Bursa Akademik Odalar Birliği Yerleşkesi
Odunluk Mah. Akademi Cad. No: 8 A-3 Blok Nilüfer / Bursa