İZMİR 1/5000 ÖLÇEKLİ YENİ KENT MERKEZİ İMAR PLANI PLAN NOTLARI DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA RAPOR


İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13.12.2013 tarih, 05/1499 sayılı kararı ile 1/5000 Ölçekli Yeni Kent Merkezi Nazım İmar Planı Plan Notlarında değişiklikler yapılmıştır.

MİA (Merkezi İş Alanı) YA DA METROPOLİTEN AKTİVİTE MERKEZİ
"plan notunda yapılan değişiklikle mevcut şekline malikleri aynı olan ve bir bütünlük oluşturan imar adalarında ve/veya parsellerinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planında belirlenerek birlikte projelendirilecek alan sınırı içinde yapılaşma koşulları ve kullanım kararı oranları değişmemek kaydıyla kullanımlar arası transfer yapılabilir. Bu durumda bir parselde anılan kullanımların biri ya da bir kaçı yer alabilir" şeklinde ilave yapılmıştır.

Eleştiri: bu not ilavesi ile bir anlamda imar hakkı transferine olanak sağlanmaktadır. Planın bütünlüğünden farklı olarak ayrı konut siteleri yapılabilmesinin önü açılmaktadır. Plan değişiklikleri bozulmaktadır.

TURİZM + TİCARET + KÜLTÜR
Plan notunda "konut" kullanımı da getirilmekte, "turizm + kültür kullanımı (her iki kullanım yer almak kaydıyla yapı inşaat alanının (kaks/emsal alanının) %15 inden az olamaz. Konut kullanımı ise yapı inşaat alanının (kaks/emsal alanının) 1/3'ünden fazla olamaz. Malikleri aynı olan ve bir bütünlük oluşturan imar adalarında ve/veya parsellerinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planında belirlenecek birlikte projelendirilecek alan sınırı içinde yapılaşma koşulları ve kullanım kararı oranları değişmemek kaydıyla kullanımlar arası transfer yapılabilir" şeklinde plan notu ilavesi yapılmıştır.

Eleştiri: yeni Kent Merkezi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı, plan bütünlüğü içinde planlama alanında arazi kullanım ve altyapı dengelerini gözeterek bölgelemeler yapmış, bu bölgelerde hangi işlevlerin yer aldığını da plan notlarında ayrıntılı olarak tanımlamıştır. Planda ve plan notunda "turizm+ticaret+kültür"e ayrılan alanlarda plan notunun açılımında ve planın öngörüsünde "konut" kararı bulunmadığı halde, yapılan plan notu ilavesi ile "turizm+ticaret+kültür" işlevlerine ayrılan bölgelerde 1/3 oranında konut yapılmasına olanak sağlanmaktadır. Turizm, ticaret ve kültür işlevlerinin gereksinimi olan sosyal ve teknik altyapı ile konut kullanımının gereksinimi olan sosyal ve teknik altyapı ve donatılar aynı değildir. Planlama alanında, bu plan notu ilavesiyle getirilecek konutlarda yaşayacak nüfusun ihtiyacı olan "yeşil alanlar, eğitim alanları, sağlık alanları, kültürel alanlar vb donatılar planda ayrılmamıştır. Plan notu bu şekliyle İmar Kanunu eki olan Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin, plan değişikliği ile bir alandaki nüfusun artırılması halinde, o nüfusun gereksinimi olan eğitim, sağlık, yeşil alan, kültürel alan, otopark, ulaşım vb donatıların da artırılacağı ya da ayrılacağı koşuluna aykırıdır. Bir başka ifadeyle planlama ilkelerine ve kamu yararına aykırıdır.

Ayrıca mevcut Yeni kent Merkezi Nazım İmar Planı bu bölgenin turizm-ticaret ve kültür kullanımı ile geliştirileceğini, bu bölgelerde konut yer almayacağını tanımlarken, turizmin kamu yararı kavramını ve kent gelişmesindeki hedefini belirlemektedir. Yapılan değişiklikle turizm+kültür kullanımı %15'e düşürülmektedir. Bu yaklaşım turizm kenti stratejisiyle de çelişmekte, bölgeyi üçte bir oranında konuta açmaktadır. Turizm için ayrılmış bölgelerde de konut siteleri yapılmasının önü açılmaktadır. İnciraltı'nı turizm amaçlı yapılaşmaya açmaya çalışan yerel yönetim anlayışının, yeni kent merkezinde mevcut planlardaki "turizm" kararlarını kaldırması ilginç bir çelişkidir.

Kent bütününde plan dengeleri ve hedefleri açısından da yapılan plan notu değişikliği, planlama ilkelerine ve kamu yararına aykırıdır.

TURİZM + TİCARET
Plan notlarına da "konut" kullanımı eklenmiştir. Benzer şekilde bu plan notunda yapılan ilave de, turizm alanına 1/3 oranında konut kullanımını getirmektedir. Turizm kullanımı %15'e kadar düşmektedir. Konut sitelerine izin verilmektedir.

İmar Kanunu eki olan Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik'te tanımlanan, konut getirilerek artırılan nüfusun ihtiyacı olan, yeşil alanların, eğitim, sağlık, kültür, spor alanlarının ayrılması koşuluna uyulmamıştır.

Plan notu değişikliği bu haliyle, İmar Kanununa, Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğe, planlama ilkelerine ve kamu yararına aykırıdır.

Sonuç: İzmir Büyükşehir Belediye Meclisince karara bağlanmış ve askıya çıkarılmış olan 1/5000 Ölçekli Yeni kent Merkezi Plan Notu ilaveleri ve değişiklikleri, İmar Kanunu'na, Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğe, planlama ilkelerine ve kamu yararına aykırıdır. Yapılmış olan ilave ve değişikliklerin iptalini talep ediyoruz.

Mimarlar Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu