Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/Eec) Kapsamında Türk Standartları Enstitüsünün Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ


(TEBLİĞ NO: YİG/2011-04)

MADDE 1 -
28/1/2007 tarihli ve 26417 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında Türk Standartları Enstitüsü'nün (TSE) Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ"in EK-1'i aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 2 - Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 - Bu Tebliğ hükümlerini Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız.

EK-1
YİG/ 2010-07 Numaralı Tebliğ Çerçevesinde TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ'NÜN Görevlendirme Kapsamı (No:5)