Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


MADDE 1 -6/8/2009 tarihli ve 27311 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
"(2) Yer değiştirme suretiyle yapılacak atamalarda her hizmet bölgesinde zorunlu çalışma süresinin tamamlanması esastır. Bu sürenin tespitinde atama döneminin başlangıcı olan 1 Haziran tarihi esas alınır."
"(4) Üçüncü hizmet bölgesine atanan yönetici personel, zorunlu çalışma süresini tamamlayıncaya kadar 10 uncu maddede belirtilen hükümlerden yararlanamaz."
MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"(1) 10, 12, 16 ve 21 inci maddeler hariç olmak üzere yer değiştirme suretiyle atanmalar Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında tamamlanır."
MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"MADDE 11 - (1) Özür durumundan dolayı yapılabilecek yer değiştirmelerinde;
a) Sağlık durumundan dolayı özür grubuna dayanarak yer değiştirme veya yerinde kalma talebinde bulunulabilmesi için;
1) Memurun kendisinin, eşinin veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu kimselerden birinin sağlık durumunun bulunduğu yerde tehlikeye girdiğinin veya görev yerinin değişmemesi halinde tehlikeye gireceğinin 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin ilgili madde hükümlerine göre alınacak sağlık raporu ile belgelendirilmesi,
2) Personelin; eşi ve çocukları haricindeki bakmakla yükümlü olduğu diğer kimselerden birinin bakıma muhtaç olduğunun ve memurun bulunduğu yerde tedavisinin mümkün olmadığının Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin ilgili madde hükümlerine göre alınacak sağlık raporu ile belgelendirilmesi,
zorunludur.
b) Eş durumu özür grubuna dayanarak memurun, yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi için;
1) Eşinin 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi bir kurumda memur statüsünde çalıştığına dair görev yeri belgesinin ibrazı,
2) İlgili mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi Eğitim ve Öğretim Hizmetleri, Mülki İdare Amirliği Hizmetleri ve Emniyet Hizmetleri Sınıflarına dahil personel, Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup subay ve astsubaylar ile hakim ve savcılar hariç, Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren bir kurumda memur statüsünde çalışanların eşlerinin atama ve nakillerinin, ilgili kurumla koordine edilmesi,
3) Bu Yönetmeliğe tabi personelin farklı kurumda çalışan eşinin yer değiştirmeye tabi olmaması halinde, yer değiştirmeye tabi olmayan veya yer değiştirmeye tabi olan eşin görev ve unvanı ile hizmet özelliğinin dikkate alınması,
4) Yer değiştirmeye tabi olan eşlerden ast durumunda olan eşin görev yerinin, üst durumda olan eşe bağlı olarak değiştirilmesi,
5) Eşinin, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin (b) bendi kapsamında çalışması veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (a) veya (b) bendi kapsamında işveren sıfatıyla sigortalı olarak faaliyette bulunması halinde, en az iki yıl süre ile vergi mükellefi olduğunu ve müracaat tarihi itibarıyla son görev yaptığı yerde en az bir yıl süre ile Bağ-Kur veya sigorta primi ödediğini belgelendirmesi,
gerekir.
(2) Birinci fıkrada belirtilen özürleri nedeniyle başka hizmet alanına atanan veya yerinde bırakılan memurlar, özür durumunun devam ettiğini gösteren belgeleri her yılın Ocak ayında çalıştığı birime verirler.
(3) 10 uncu madde hükmü gereğince özürlerine istinaden nakilleri yapılanlar ile ilgili olarak;
a) Özürlerinin ortadan kalkması halinde Bakanlık, memuru özür sebebiyle ayrıldığı İl'e veya o İl'in bulunduğu görev bölgesindeki bir başka İl'e eksik kalan bölge hizmetini tamamlamak üzere naklini yapar. O bölgedeki hizmetini tamamlamış ise, görev yapmadığı daha alt hizmet bölgesine nakli yapılır.
b) Eş durumu nedeniyle görev yeri değiştirilen personelin bulunduğu hizmet bölgesinde zorunlu çalışma süresini tamamlaması ve başka birimlerde de hizmetine ihtiyaç duyulması durumunda, eşinin çalıştığı kurumla koordine edilerek görev yapmadığı bölgelere ataması yapılabilir.
(4) 2 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde sayılan unvanlara aday olarak atanan personel, adaylığı kaldırılmadan yer değiştirme talebinde bulunamaz."
MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"MADDE 13 - (1) Diğer unvanlarda görev yapmakta iken, öğrenim durumu değişen personelden, unvan değişikliği sınavı neticesinde teknik hizmetler sınıfına atanacak olanların bulundukları hizmet alanlarında ihtiyaç olmaması şartıyla diğer hizmet alanlarına atamaları yapılabilir.
(2) Görevde yükselme sınavı sonucunda ataması yapılan bu Yönetmeliğe tabi personel özür grubu da dahil iki yıl süre ile görev yeri değişikliği talebinde bulunamaz."
MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"(1) Bulunduğu bölgede çalışma süresini tamamlamış olmaları nedeniyle yer değiştirme suretiyle atanmaya tabi olacaklardan emekli hakkını kazanmış olanlar veya emeklilik hakkını bir sonraki yıl içinde kullanacak olanlar, emekli olacaklarına ilişkin en geç mart ayı içinde başvuruda bulunmaları ve idari yönden bir sakınca görülmemesi halinde, emekli olacakları tarihe kadar bulundukları hizmet alanında bırakılabilir. "
MADDE 6 - Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki sekizinci fıkra eklenmiştir.
"(1) 2 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde sayılan kadrolar için, yer değiştirme sureti ile atama yapılacak boş veya boşalacak kadro ve unvanlar ile başvuruların nereye ve ne şekilde yapılacağı, her yılın en geç Şubat ayı sonuna kadar Bakanlığın internet sitesinde duyurulur.
(2) Özür grubu hariç olmak üzere hizmet bölgelerinde veya alanlarında çalışma süresini tamamlayan veya 1 Haziran tarihi itibarıyla tamamlayacak personel bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-2 numaralı Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Talep Formu ile Mart ayı içerisinde çalıştığı birimine nakil talebinde bulunabilir.
(3) İlanda belirtilen birimler arasında 2 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde sayılan unvanlardan, mezun oldukları fakülte veya yüksek okulların aynı bölümünden mezun olan ve aynı unvanı taşıyan personel, gerekli diğer şartları taşımaları kaydıyla, karşılıklı yer değiştirme talebinde bulunabilir."
"(6) İlanda belirtilen hizmet alanındaki aynı unvana birden fazla başvuru olması durumunda bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-3 numaralı Personel Değerlendirme Formuna göre puanlama yapılarak atanacak personel tespit edilir."
"(8) Bulunduğu hizmet bölgesinde zorunlu çalışma süresini tamamlayan personel ilanda belirtilen hizmet alanları için en fazla üç tercihte bulunur."
MADDE 7 - Aynı Yönetmeliğin 19/A maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 8 - Aynı Yönetmeliğin 19/B maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"MADDE 19/B - (1) 2 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen personelin isteğe bağlı nakil taleplerinin değerlendirilmesi ve görev yerinin tespiti için, gerektiğinde Müsteşar veya Personel Dairesi Başkanlığının bağlı olduğu Müsteşar Yardımcısının Başkanlığında ana hizmet birimlerinin en üst amirleri ile Personel Dairesi Başkanından oluşan Yer Değiştirme Kurulu teşkil edilebilir. Kurulun kararları oy çokluğu ile alınır ve gerekçeli bir tutanak ile tespit edilir. Çekimser oy kullanılamaz. Karşı oy kullanan üye, gerekçesini yazılı olarak belirtir.
(2) Yer değiştirme kurulu; değerlendirme puanı, ehliyet ve liyakat, hizmetin gerekleri ve kamu yararı ilkelerini gözeterek ve ilgili talepleri de dikkate alarak, personelin yeni görevini ve görev yerini tespit eder."
MADDE 9 - Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"MADDE 20 - (1) Personelin geçici olarak görevlendirilmesi aşağıdaki esaslara göre yapılır.
a) Yürütülmekte olan bir projenin sonuçlandırılmasında,
b) Doğal afet sonucunda,
c) 30 iş gününü aşmayan hizmetlerin yürütülmesinde,
ilave personele ihtiyaç duyulması durumunda, merkez birimlerinde birim amirlerinin, taşra birimlerinde Valiliğin teklifi üzerine hizmetine ihtiyaç duyulan elemanlar ihtiyaç duyulan süre kadar geçici görevle görevlendirilebilir. Ancak (a) ve (b) bentleri için bu süre iki yılı; (c) bendi için 30 iş gününü geçemez."
MADDE 10 - Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"MADDE 21 - (1) Aşağıda belirtilen personelin atanacağı hizmet alanları için bu Yönetmelikte belirtilen ilana, zorunlu çalışma sürelerine ve yer değiştirme suretiyle atanma dönemlerine ilişkin hükümler uygulanmaz.
a) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından Bakanlığa naklen veya açıktan atanacak personel için ihtiyaç duyulan hizmet alanlarına yapılacak atamalarda,
b) 3713 sayılı Kanun gereği yapılacak atamalarda,
c) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi uyarınca Devlet Personel Başkanlığınca Bakanlığa atamaları teklif edilenler ile Başbakanlıkça gönderilen atama tekliflerinin, teklif edildikleri hizmet bölgeleri veya hizmet alanlarına yapılacak atamalarda,
ç) Bulunduğu hizmet bölgesinde zorunlu çalışma süresini tamamlayan ancak yer değişikliği talebinde bulunmayan personelin, hizmetini tamamladığı bölgeler hariç olmak üzere hizmetine ihtiyaç duyulan bölgelerdeki hizmet alanlarına 3 tercih yapmaları sağlanarak talepleri doğrultusunda, talep olmaması durumunda özür durumları da dikkate alınarak re'sen atanmalarında,
d) Merkez teşkilatından taşra teşkilatına naklen atanmak isteyen personel ile 12 ve 16 ncı maddeler gereğince görev yerleri değiştirilmesi gereken personelin ihtiyaç duyulan hizmet alanlarına yapılacak atamalarda,
e) Aynı unvanda görev yapan personelin hizmet bölgeleri arasındaki karşılıklı yer değiştirme talepleri ile üst bölgeden alt bölgeye atanma taleplerinin yerine getirilmesine ilişkin atamalarda,
f) 2 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde sayılan personelden;
1) 5 veya 6 ncı hizmet bölgelerinde zorunlu çalışma süresini tamamlayanlardan,
2) 5 veya 6 ncı hizmet bölgelerinde zorunlu çalışma süresini tamamlayıp, diğer hizmet bölgelerine atananlardan çalıştığı hizmet alanında en az bir yıl hizmeti bulunanlardan,
3) Diğer hizmet bölgelerinden bulunduğu hizmet alanında fiilen üç yıl çalışmış olanlardan,
4) Bulunduğu hizmet alanında fiilen bir yıl çalışan ve toplam hizmet süresi dört yıldan fazla olanlardan,
5) Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavında (A) ve (B) düzeyinde başarılı olanlar ile doktora eğitimini tamamlayanlardan,
hizmetine ihtiyaç duyulanların, merkez birimlerinden ayrılan personelin yıllık toplam sayısının iki katını aşmamak kaydıyla merkez teşkilatına atanmalarında,
g) 18 inci maddenin yedinci fıkrasının uygulanmasına ilişkin atamalarda.
(2) 2 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan personel;
a) 12 nci maddede belirtilen durumlar veya hizmet süresi, hizmette verimlilik, alınan cezalar ya da yapılan ödüllendirmeler, inceleme raporu ve Valiliğin gerekçeli teklifi ile yapılan tespit ve teklifler gibi hususlar dikkate alınarak aynı unvan ile veya kariyerine göre re'sen,
b) Görevlerinden ayrılmak istemeleri veya üst görevden alt göreve atanmak istemeleri halinde talebe bağlı olarak,
başka bölge veya hizmet alanlarına atama dönemlerine ve çalışma süresine bağlı olmaksızın atanabilirler.
(3) Zorunlu çalışma süresini dolduran yönetici personelin görev süresi, bulunduğu yerde hizmetine ihtiyaç duyulması veya atanacağı hizmet bölgesinde boş kadro bulunmaması halinde atamaya yetkili amirin onayı ile uzatılabilir, gerektiğinde uzatılan süre kısaltılabilir."
MADDE 11 - Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 24/A maddesi eklenmiştir.
"Naklen veya açıktan atamalar
MADDE 24/A - (1) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmakta iken görevlerinden ayrılanlardan veya halen çalışanlardan askerlik hariç Devlet memuriyetinde on iki yıldan az hizmeti bulunanlar, aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu aynı gruptaki diğer unvanlara veya daha alt gruptaki unvanlara söz konusu unvan için gerekli şartları sağlamak kaydıyla atanabilirler."
MADDE 12 - Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 numaralı Teknik Personelin Hizmet Bölgeleri ve Çalışma Süreleri Tablosu, EK-3 numaralı Personel Değerlendirme Formu ile EK-4 numaralı Yönetici Personelin Hizmet Bölgeleri ve Çalışma Süreleri Tablosu ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 13 - Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki Geçici 3 üncü madde eklenmiştir.
"GEÇİCİ MADDE 3 - (1) Unvan değişikliği sınavı sonucu 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerine ataması yapılanlardan eski birimlerince hizmetine ihtiyaç duyulanlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir defaya mahsus olmak üzere iki ay içerisinde aynı unvanla eski birimlerine atanabilirler."
MADDE 14 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 15 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bayındırlık ve İskân Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi Sayısı
6/8/2009 27311
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi Sayısı
1- 26/2/2010 27505
2- 22/5/2010 27588


Ekleri için tıklayınız..