Mimarlıkta Eleştirel Okumalar-Mimarlık Öğrencileri Yazı Yarışması 2011


Son Yazı Gönderme: 25.04.2011

1. Amaç
Mimarlar Derneği 1927 tarafından 3 yıl önce başlatılan "Mimarlıkta Eleştirel Okumalar - Yazı Yarışması"nın amacı; mimarlık öğrencilerini, güncel mimarlık konularına ilişkin kitap, makale vb. çalışmaları izlemeye ve bunları değerlendirerek kendi özgün görüşlerini yazılı olarak anlatmaya özendirmek ve bu doğrultudaki çalışmaları ödüllendirmektir.

Bu yıl yarışmanın konusu "Modernite ve Yeni Ütopya" olarak belirlenmiştir.

2. Konu Üzerine
Eleştirel okuma, yerleşik bir mimarlık kültürünün oluşmasından öte; mimarlığın toplumsal bir olgu olduğunun içselleştirilmesi ve dolayısıyla, mimarlık düşün ve uygulamasının "özgürleştirici" bir nitelik edinebilmesinin bir ön koşuludur. Bu erekle, mimarlığın kuramsal çerçeve ve uygulamaları, ezber bozan okumalar, aykırı yaklaşımlar ve farklı duruşlarla sınanmalı ve eleştirel okumanın araç ve yöntemleriyle yeniden ve ısrarla tartışmaya açılmalıdır.

Mimarlar Derneği 1927, yukarıda betimlediğimiz türden eleştirel okumaların kitleselleştirilmesine öncülük etmekte; mimarlığın salt yaratıcı olmanın ötesinde, özgürleştirici bir nitelik de edinmesi gerektiğine işaret ederek, sloganlardan uzaklaşmış toplumcu bir mimarlığın izlerini, genç araştırmacıların aracılığıyla sürmektedir.

Özelllikle, tüm akademik ve siyaset tabanlı ağır eleştirilere karşın, Modernizmin güncelliğini yeniden edindiği ve modern/modern-sonrası/yeni-modern benzeri karşıtlık ve çatışmaların yaratıcı düşünsel paradigmalarla ısrarla tartışılmaya açıldığı son dönem, toplumcu ve özgürleştirici bir mimarlığı sorgulama konusunda, önemli bir kırılma noktasına işaret etmektedir.

Denilebilir ki; Modernizm ve ona takılı sosyal/mekansal ütopyalar, yirminci yüzyılın önemli itici güçleri olmuş, ancak Modernizm'in kendisi de, içsel çelişkilerinden kaynaklanan sorunları nedeniyle ciddi eleştirilerle karşı karşıya bırakılmıştır. Öte yandan, Modernizmin, yirmibirinci yüzyılın dinamikleriyle yeniden anlamlandırıldığı ve bu bağlamda yeni-ütopyaların tasarlandığı da bir gerçektir.

Mimarlar Derneği 1927, işte tam da bu kırılma noktasında, mimari praksisin özgün ancak eleştirel okumalara gereksinim duyduğuna inanmakta ve genç araştırmacıları, Türkiye mimarlık kültürüne katkıda bulunmaya davet etmektedir.

(Konunun daha iyi kavranmasına yardımcı olabilecek, değişik yazarlardan alıntılanan bazı metinler Derneğin www.md1927.org.trweb sitesinde "Okumalar" başlığı altında verilmektedir.)

3- Koşullar:
" Yarışmaya, yurt içi ve yurt dışındaki mimarlık okullarında lisans ve lisansüstü eğitimi gören öğrenciler katılabilir.
" Yazı dili Türkçe'dir. Yarışmaya katılan yazılar daha önce yayımlanmamış olmalıdır.
" Katılımcılar, yarışmaya tek metinle katılabilir.
" Birden fazla yazar ortak bir metinle yarışmaya katılabilir
" Ödüllendirilen çalışmaların yayın hakkı Mimarlar Derneği 1927'ye aittir.
" Ödüllendirilen ve yayına değer bulunan yazılar bir kitapta derlenerek yayınlanacaktır.
" Teslim edilen yazıların tamamı, kimliği kapatılmış olarak Derneğin www.md1927.org.tr web sitesinde ilgi duyanların okumasına sunulup açık bir tartışma ortamı yaratılacaktır.
" Dernek yönetiminde görevlilerin, Değerlendirme Kurulu üyeleri ve yarışma ile ilgili görevleri bulunanların birinci derece yakınları yarışmaya katılamazlar.

4- Sunum Şekli:
Yarışmaya gönderilecek yazılar, düzyazı formatında, en az 500 ve en çok 1500 kelime olmalı, bilgisayar ortamında hazırlanmalıdır.
Dipnotlar ve kaynakça bu sınırın dışındadır. Dileyenler yazılarına görsel malzeme ekleyebilirler.
Yazılarda, genel olarak akademik çalışmalar için geçerli yazım kurallarına uyulması beklenilmektedir.

6- Yazıların Gönderilmesi:
Katılımcılar yazılarını, e-posta yoluyla Derneğin info@md1927.org.tr adresine gönderecekleri iletiye dosya olarak ekleyeceklerdir.. İleti başlığında konu bölümüne "Mimarlıkta Eleştirel Okumalar: 3" yazılacak, ayrıca iletide katılımcı:
1- Şartnamede belirtilen yarışma koşullarını aynen kabul ettiğini,
2- Adı ve soyadını,
3- Okul ve bölüm ile öğrenci numarasını,
4- Adres ve iletişim bilgilerini yazacaktır.
Kimlik bilgileri raportör tarafından dosyalanarak saklanacak, metinler Değerlendirme Kurulu üyelerine, yazarının kimliği kapatılmış olarak dağıtılacaktır.

8- Yarışma Takvimi:
Son yazı gönderme tarihi ve saati : 25 Nisan 2011, Pazartesi, saat 24.00
Ödül töreni : 20 Mayıs 2011, Cuma

9- Değerlendirme Kurulu Üyeleri:
Değerlendirme Kurulu; Haldun Ertekin, Serpil Özaloğlu, Güven Arif Sargın, Arif Şentek, Semra Uygur'dan oluşmaktadır.
Değerlendirme Kurulu üyelerinden çalışmaya katılamayacak durumda olanların yerine yeni bir üye, Dernek Yönetim Kurulu tarafından atanacaktır. Dernek Yönetim Kurulu, çalışmaları yürütmesi için bir raportör görevlendirecektir.

10- Ödüller:
Yarışmanın toplam ödülü olan 3.000 TL, başarılı bulunan katılımcılara, Değerlendirme Kurulunun uygun göreceği tutarlarda dağıtılacaktır.

11- Yarışmadan Çıkarma:
Aşağıda belirtilen hususlara uymayan çalışmalar, jüri kararı ile tutanağa geçirilmek koşuluyla yarışmadan çıkartılır.
1- İçinde metnin sahibini tanıtan işaret bulunan yazılar,
2- Şartnamede uyulması zorunlu olduğu belirtilen koşullara uymayan yazılar,
4- Daha önce yayımlanmış yazılar
5- Kaynağı belirtilmeksizin alıntı kullanılmış olan yazılar.

12- İletişim:
Adres: Mimarlar Derneği 1927
Birlik Mahallesi 406 Sokak No. 9/B Çankaya-Ankara
Telefon: 0312-4950664-65
Faks: 0312-4950666
e-posta: info@md1927.org.tr
web: www.md1927.org.tr